BÀI TẬP VIẾT CHƯƠNG TRÌNH PASCAL LỚP 11

Câu 1: Viết lịch trình giải hệ 2 phương trình bậc nhất, cùng với a, b, c, d, e, f, là những thông số thực nhtràn lên tự bàn phím. Thông báo kết quả ra màn hình.

Bạn đang xem: Bài tập viết chương trình pascal lớp 11

Câu 2: Viết chương trình giải pmùi hương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, cùng với a, b, c là những thông số thực nhtràn vào từ bàn phím.

Xem thêm: Bàn Ghế Gỗ Lim Nam Phi Giá Rẻ, Độ Bền Trên 50 Năm, Bàn Ghế Gỗ Lim

Câu 3: Nhập vào trong 1 hàng n số ngẫu nhiên trường đoản cú keyboard. Tìm giá trị lớn nhất cùng nhỏ tốt nhất của hàng số đó. In tác dụng kiếm được ra màn hình hiển thị thuộc địa chỉ của các quý hiếm max, min vào dãy số.

Câu 4: Viết lịch trình nhập lệ ma trận thực Anxm . Sau đó search giá trị lớn nhất, cực hiếm nhỏ dại nhất của ma trận này. In ma trận thuộc tác dụng kiếm được ra màn hình hiển thị.

 


*
3 trang
*
minh_thuy
*
*
8983
*
18Download
Quý khách hàng đã xem tư liệu "Một số bài xích tập Pascal lớp 11", để cài tài liệu gốc về trang bị bạn cliông chồng vào nút DOWNLOAD sinh sống trên

Một số bài bác tập Pascal lớp 11Câu 1: Viết chương trình giải hệ 2 pmùi hương trình bậc nhất, cùng với a, b, c, d, e, f, là những hệ số thực nhập vào trường đoản cú bàn phím. Thông báo hiệu quả ra screen.Câu 2: Viết lịch trình giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, với a, b, c là những hệ số thực nhtràn vào trường đoản cú keyboard.Câu 3: Nhập vào một hàng n số bất kỳ tự bàn phím. Tìm quý giá lớn số 1 với nhỏ duy nhất của dãy số kia. In kết quả tìm được ra màn hình cùng vị trí của các cực hiếm max, min vào dãy số.Câu 4: Viết chương trình nhtràn lên ma trận thực Anxm . Sau kia tìm quý hiếm lớn nhất, quý giá nhỏ tuổi tuyệt nhất của ma trận này. In ma trận cùng công dụng tìm được ra màn hình hiển thị.Hướng dẫn giải bài bác tập1. Giải hệ số 1 2 ẩn:PHP:HE 2 PHUONG TRINH BAC NHATuses crt;var a,b,c,d,e,f,DD,Dx,Dy:real;BEGINclrscr;Writeln("Nhap he so a, b, c: "); readln(a,b,c);Writeln("Nhap he so d, e, f: "); readln(d,e,f);DD:=a*e-d*b;Dx:=c*e-f*b;Dy:=a*f-d*c;IF DD0 thenwriteln("HPT co nghiem duy nhat: x=",Dx/DD:5:2," va y=",Dy/DD:5:2);IF DD=0 thenBeginIF (Dx0) or (Dy0) then writeln("HPT vo nghiem :(");IF (Dx=0) and (Dy=0) then writeln("HPT vo so nghiem :))");End;readln;END.2. Giải PT bậc 2:PHP:Giai phuong trinh bac 2uses crt;var a,b,c,delta:real;BEGINclrscr;repeatwrite("Nhap a, b, c:"); readln(a,b,c);Until (a0) or (b0) or (c0);IF a=0 thenIF b0 then writeln("Phuong trinh co nghiem duy nhat: x= ",-c/b:6:3)else write("Phuong trinh vo nghiem!!!")ELSEBegin DELTA:=b*b-4*a*c;If delta=0 then write("Phuong trinh co nghiem kep: x=",-b/a:6:3);IF delta>0 thenbegin writeln("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet: ");writeln("X1= ",(-b+sqrt(delta))/2/a:6:3);writeln("X2= ",(-b-sqrt(delta))/2/a:6:3);end;If deltamax then max:=a;IF amax then max:=a;IF a