Chuyên đề đại cương hóa hữu cơ


Chuyên đề đại cương hóa hữu cơ 11

Chuyên đề đại cương hóa hữu cơ 11 thuộc chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ. Và tài liệu được sưu tầm chọn lọc có đáp án chi tiết. 

*

Bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu và phương pháp học, trước khi tải tài liệu

Trích trong tài liệu:

T9. Hợp chất C3H5Cl có bao nhiêu đồng phân mạch hở ? 2 B. 3 C.

Bạn đang xem: Chuyên đề đại cương hóa hữu cơ

4 D. 5T10. Hợp chất C4H7Cl có bao nhiêu đồng phân mạch hở ? 4 B. 8 C. 9 D. 11T11. Chất C4H10O có bao nhiêu đồng phân mạch hở? 4 B. 5 C.6 D. 7T12. Chất C5H12O có bao nhiêu đồng phân mạch hở? 8 B. 10 C. 11 D.14T13. Chất C4H8O có mấy đồng phân là anđêhit mạch hở : 3 B. 2 C. 1 D. 4T14. Chất C5H10O có mấy đồng phân là anđêhit mạch hở : 4 B.

Xem thêm: Cần Sang Quán Ăn - Cần Sang Gấp Nhà Hàng,Quán

5 C.6 D.8T15. Chất C4H6O có mấy đồng phân là anđêhit mạch hở : 4 B. 8 C. 10 D. 11T16. Chất C5H8O có mấy đồng phân là anđêhit mạch hở : 8 B. 9 C. 10 D. 11T17. Chất C5H10O có mấy đồng phân là xeton mạch hở : 5 B. 6 C. 7 D. 8T18. Chất C4H6O2 có mấy đồng phân là axit mạch hở : 2 B. 5 C. 4 D. 3T19. Chất C4H8O2 có mấy đồng phân là axit mạch hở : 2 B. 3 C. 4 D. 5T20. Chất C5H10O2 có mấy đồng phân là axit mạch hở : 4 B. 5 C. 6 D. 8T21. Chất X có công thức phân tử là C4H8O2 thì có bao nhiêu đồng phân là este: 2 B.3 C. 4 D. 5T22. Chất C4H6O2 có bao nhiêu đồng phân là este mạch hở: 6 B. 3 C. 4 D. 5

T23. Chất X có công thức phân tử là C5H10O2 thì có bao nhiêu đồng phân là este:

6 B. 7 C. 8 D. 9T24. Chất C3H9N có bao nhiêu đồng phân amin mạch hở 3 B. 5 C. 6 D. 4Hy vọng với tài liệu Chuyên đề đại cương hóa hữu cơ 11 sẽ giúp bạn giỏi hơn nhanh chóng. Và hy vọng bạn sẽ học giỏi hơn cùng Tự Học 365