đề thi vào lớp 6 môn tiếng việt violet


Đề thi vào lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh có đáp án

Đề thi test tuyển sinch lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh ngôi trường THCS Lương Thế Vinc bao gồm giải đáp sau đây bên trong cỗ đề giờ Anh thi vào lớp 6 trường chuyên năm 2020 - 2021 vì phukienotocaocap.com tham khảo và đăng cài. Đề thi giờ Anh lên lớp 6 chăm được chỉnh sửa bám sát công tác học tiếng Anh lớp 5 của bộ GD&ĐT giúp những em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh trung tâm tác dụng.

Bạn đang xem: đề thi vào lớp 6 môn tiếng việt violet

Choose the answer khổng lồ indicate the odd one out in the following question.


1. A. enjoy B. like C. love D. meet
2. A. winter B. snow C. Fall D. summer

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

3. A. deny B. physics C. supply D. typhoon
4. A. informs B. mistakes C. combines D. complains
5. A. read B. teacher C. eat D. ahead

16. James comes to visit his cousins, Jimmy, Beth & Tom.

- Tom: “We were wondering if you’d lượt thích khổng lồ go to a baseball game with us. We have an extra ticket.”

- James: "_______"


A. I know! It"s by the sea.

B. That’s very kind of you. I’d love to!

C. I don’t have sầu one.

D. You"re right.


Choose the word or phrase that is wrong.

18. Electronic dance music are popular with young people all over the world.


Read the following text and choose the best answer for the questions below.

Books play a very important part 21 on from at in our life. It’s true that every family has books. We can 22 hear meet see look books everywhere. We learn many things from books. Books 23 give sầu help take bring us in education và in many other thing in our life.

Today there are a lot of public 24 shops libraries rooms stores in our country and people can borrow them to lớn read there or bring home to read. Each year hundreds of new books for children appear in Vietphái nam. The books are very 25 interested interests interest interesting and children like reading them very much.


Read và choose the correct answer.

Colour

The first scientist lớn study colour was Sir Isaac Newton. He was an English scientist who lived from 1642 to lớn 1727. Newton was the first person lớn divide White light inkhổng lồ different colours. 

In 1861 another English scientist, James Clerk Maxwell, showed that he could make other colours by mixing the primary colours - red, xanh and yellow - in different ways. These other colours are called secondary and tertiary colours.

We make secondary colours by mixing two primary colours together. For example, red và yellow become orange, yellow và xanh become green, và xanh & red become violet. We make tertiary colours by mixing one primary colour with one secondary colour.

We can make a room look bigger or smaller, hotter or colder by using colour. Green & blue are cold colours. They can also make a room look bigger. Red, orange và yellow are hot colours. They can make a room look smaller.

Adapted from New century readings (Book 1)


26. The passage is about ____


A. Sir Isaac Newton.

B. James Clerk Maxwell.

C. primary colours.

D. making colours.


27. The first scientist lớn study colour was ____.


A. French

B. Thai

C. Vietnamese

D. English


28. Sir Isaac Newton _____


A. mixed the three primary colours.

Xem thêm: Tự Làm Bánh Sinh Nhật - 130 Lam Banh Sinh Nhat Ý Tưởng

B. made many secondary colours.

C. found all the tertiary colours.

D. divided trắng light into different colours.


29. Blue is a _____


A. primary colour.

B. secondary colour.

C. tertiary colour.

D. hot colour.


30. We can use red, yellow or orange to lớn make a room look ____.


A. bigger

B. smaller

C. colder

D. thicker


Finish the second sentence in such a way that it means the same as the sentence before.

31. He speaks English very well.

=> He is .........


32. He was delighted to lớn receive his aunt"s letter.

=> He was delighted when his ..........


33. Nam is the most intelligent student in our class.

=> No one in our class ..........


34. Old oto tires are recycled to make shoes và sandals.

=> People ..........


35. Skating in the winter is interesting.

=> It is ..........


Write a meaningful sentence using the given words.

Xem thêm: Hàng Hoá Là Gì - Các Thuộc Tính Cơ Bản Của Hàng Hóa Là Gì

36. The Browns/ buy/ lot/ food/ because/ they/ go/ have/ party


37. I/ be/ write/ tell/ you/ my holiday/ here/ Ha Long/ now


38. you/ do/ the housework/ at the moment?


Rearrange the words in a correct order lớn make a complete sentence

39. There/ behind/ is/ big/ a/ garden/ Lan"s house/ ./

40. you/ a nurse?/ do/ to lớn / become/ like/ why/ 

Download đề thi và câu trả lời tại: Đề thi vào trường Lương Thế Vinc lớp 6 môn tiếng Anh gồm đáp án. Mời độc giả bài viết liên quan nhiều tài liệu luyện thi tuyển chọn sinch lớp 6 năm 2020 các môn không giống như: Thi vào lớp 6 môn Toán thù, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuim, .... được cập nhật thường xuyên trên phukienotocaocap.com.


Tham khảo thêm
Đánh giá chỉ bài viết
2 1.135
Chia sẻ bài bác viết
Tải về Bản in
0 Bình luận
Sắp xếp theo Mặc định Mới tuyệt nhất Cũ độc nhất vô nhị
*
Thi lớp 6 trường Chulặng
Giới thiệu Chính sách Theo dõi Shop chúng tôi Tải ứng dụng Chứng nhấn
*

meta.vn. Giấy phxay số 366/GP-BTTTT vị Bộ TTTT cấp cho.

Chuyên mục: Blogs