Kinh diệu pháp liên hoa quyển 7

Kinch Diệu Pháp Liên Hoa vì chưng Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch. Quyển vật dụng bảy - Phẩm “Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát" thiết bị hai mươi tám.
Bạn đang xem: Kinh diệu pháp liên hoa quyển 7

*

Phẩm “Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát" thiết bị nhì mươi tám

1. Lúc này, ngài Phổ Hiền Bồ Tát sử dụng sức thần thông tự tại oai vệ đức danh vnạp năng lượng, thuộc vô lượng vô biên bất khả xưng sổ bọn chúng đại Bồ Tát tự pmùi hương Đông mà đến; các nước đi ngang qua mọi phần đông rúng động, rưới hoa sen báu, trỗi vô lượng trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ nhạc.Lại thuộc vô vàn các đại chúng: Ttách, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-la-na, Ma-hầu-la-già, Nhơn, Phi nhơn v.v... vây xung quanh, đa số hiện tại sức oai vệ đức thần thông cho cõi Ta-bà trong núi Kỳ Xà Quật, đầu phương diện lạy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đi xung quanh bên hữu bảy vòng, bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con sinh sống vị trí nước của Đức Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật, xa nghe cõi Ta-bà này nói Kinch Pháp Hoa, yêu cầu với vô lượng vô bờ trăm nghìn muôn ức bọn chúng Bồ Tát đồng cho nhằm nghe thọ, cúi hy vọng Đức Thế Tôn đề nghị bởi chúng bé nói đó”.Nếu Thiện tại nam giới tử! Thiện nữ nhơn sau khi Như Lai diệt độ, nuốm nào nhưng hoàn toàn có thể đặng Kinh Pháp Hoa này?”2. Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng : “Nếu Thiện nay phái nam tử! Thiện nay cô bé nrộng thành công bốn pháp, thời sau thời điểm Như Lai khử độ vẫn đặng Kinh Pháp Hoa này : một là được các Đức Phật hộ niệm; hai là tLong những cội công đức; tía là vào vào Chánh định; tứ là vạc lòng cứu vãn tất cả bọn chúng sanh.Thiện tại nam tử! Thiện tại phụ nữ nrộng thành công tứ pháp như vậy, sau khi Nhỏng Lai diệt độ quyết đặng Kinch này.3. Lúc đó, ngài Phổ Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Năm trăm năm sau vào đời ác trược, nếu như có người tbọn họ trì Kinch điển này, con sẽ giữ gìn trừ những sự khổ thiến làm cho đặng an ổn, khiến không một ai đặng thuận tiện rình kiếm tìm làm hại; hoặc ma, hoặc đàn ông của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người bị ma dựa, hoặc Dạ-xoa, hoặc La-tiếp giáp, hoặc Cưu-bàn-trà soát, hoặc Tỳ-xá-xà, hoặc Kiết-giá bán, hoặc Phú-đơn-mãng cầu, hoặc Vi-đà-la v.v..., số đông kẻ có tác dụng hại bạn đều chẳng đặng thuận tiện.Người kia hoặc là đi, hoặc đứng, hiểu tụng Kinc này, bấy giờ nhỏ cưỡi tượng vương white sáu ncon gà cùng bọn chúng đại Bồ Tát, phần lớn mang lại khu vực tín đồ đó mà trường đoản cú hiện tại thân ra, để cúng dường, thủ hộ, an ủi trọng điểm tín đồ đó, cũng nhằm cúng nhịn nhường Kinh Pháp Hoa.Người kia ví như ngồi cân nhắc Kinh này, bấy tiếng bé lại cỡi Tượng vương Trắng hiện ra trước người đó, người kia trường hợp sinh sống trong Kinh Pháp Hoa gồm không để ý một câu một bài bác kệ, bé vẫn dạy đó thông thường cùng phát âm tụng, tạo nên am hiểu.Bấy giờ đồng hồ, tín đồ thọ trì, phát âm tụng Kinh Pháp Hoa đặng thấy thân con, lòng siêu sung sướng lại càng tinc tấn, bởi thấy thân nhỏ đề nghị tức khắc đặng Tam muội với Đà-la-ni thương hiệu là: “Triền Đà-la-ni”, trăm nghìn muôn ức “Triền Đà-la-ni”, “Pháp âm phương tiện đi lại Đà-la-ni”, đặng rất nhiều môn Đà-la-ni như vậy.4. Thế Tôn! Nếu đời sau, sau năm trăm năm trong đời ác trược, hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, tín đồ cầu tìm, fan tchúng ta trì, người đọc tụng, tín đồ biên chép, cơ mà ao ước tu tập Kinc Pháp Hoa này, thời trong nhì mươi kiểu mốt ngày, bắt buộc một lòng tinh tấn, mãn nhị mươi kiểu mốt ngày rồi, con đang cỡi tượng trắng sáu nkê, cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh, sử dụng thân nhưng toàn bộ chúng sanh ưa thấy, hiện tại vị trí trước fan kia nhằm vị nói pháp chỉ dạy mang đến tiện ích vui mừng, cũng lại đến chú Đà-la-ni.Đặng chú Đà-la-ni này thời không có phi nrộng nào rất có thể phá hủy được, cũng chẳng bị bạn thiếu nữ có tác dụng hoặc loạn. Con cũng đích thân thường xuyên hộ bạn đó. Cúi mong mỏi Đức Thế Tôn nghe bé nói chú Đà-la-ni này, ngay thức thì sống trước Phật nhưng nói chụ rằng:“A đàn địa, bọn đà bà địa, đàn đà bà đế, lũ đà cưu xá lệ, bọn đà tu đà lệ, tu đà lệ, tu đà la bà nhằm, Phật đà cha chăm nể, tát bà đà la ni a bà đa ni, tát bà bà sa a bà nhiều ni, tu a bà đa ni, tăng già bà lý xoa ni, tăng già niết dà đà ni, a tăng kỳ, tăng già bà dà địa, đế lệ a đọa tăng già đâu lược, a la đế bố la đế, tát bà tăng già địa, tam ma địa, già lan địa, tát bà đạt ma tu ba lợi tiếp giáp đế, tát bà tát đỏa lâu đà kiêu xá lược, a nâu dà địa, tân a tỳ kiết lợi địa đế”.Thế Tôn! Nếu bao gồm Bồ Tát làm sao đặng nghe chụ Đà-la-ni này, phải biết đó là mức độ thần thông của Phổ Hiền.5. Nếu Kinch Pháp Hoa lưu lại hành vào Diêm-phù-đề có fan tbọn họ trì, thời đề xuất nghĩ về rằng: phần lớn là sức oai phong thần của Phổ Hiền.Nếu tất cả người tbọn họ trì, đọc tụng ghi nhớ chơn chánh đọc nghĩa thú trong Kinh, quả như lời cơ mà tu hành, phải biết fan kia tu hạnh Phổ Hiền, nghỉ ngơi địa điểm vô lượng vô bờ các Đức Phật, sâu tdragon nơi bắt đầu lành, được những Nhỏng Lai mang tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép người này lúc mạng chung sẽ sinh lên trời Đao Lợi.Bấy giờ đồng hồ, bốn muôn tám ngàn thiên thanh nữ trổi các kỹ nhạc mà mang đến rước kia, bạn kia tức khắc nhóm mão bảy báu sinh hoạt trong sản phẩm gắng thiếu nữ, vui chơi và giải trí khoái lạc, huống là tchúng ta trì, phát âm tụng, ghi lưu giữ crộng chánh phát âm nghĩa thụ Kinh, quả như lời cơ mà tu hành.Nếu có bạn như thế nào thọ trì, hiểu tụng, giải nghĩa trúc Kinh này, người đó lúc mạng chung được nghìn Đức Phật trao tay, khiến chẳng sợ đặc, chẳng đọa vào con đường dữ, liền lên cung ttránh Đâu Suất, chỗ Di Lặc Bồ Tát nhưng sinh vào trong mặt hàng quyến nằm trong trăm nghìn muôn ức thiên chị em, Đức Di Lặc Bồ Tát có bố mươi nhì tướng tá chúng đại Bồ Tát cùng cả nhà vây xung quanh. Có công đức tiện ích như vậy cho nên tín đồ trí yêu cầu một lòng từ bỏ chnghiền hoặc bảo người chnghiền, tbọn họ trì, phát âm tụng, ghi ghi nhớ chơn chánh quả như lời tu hành.Thế Tôn! Con nay dùng mức độ thần thông duy trì gìn Kinh này, sau khi Nhỏng Lai khử độ, làm cho rộng lưu tía trong Diêm-phù-đề khiến cho chẳng xong mất.6. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng: “Hay thay! Hay thay! Phổ Hiền! Ông có thể hộ trợ Kinh này làm cho các chúng sinh an vui công dụng. Ông đã thắng lợi bất khả tư nghì công đức, lòng trường đoản cú bi sâu lớn, từ khóa lâu xa đến lúc này phạt trung tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cơ mà rất có thể thực hành thực tế nguyện thần thông đó, để giữ gìn Kinh này.Ta đang sử dụng mức độ thần thông giữ lại gìn tín đồ giỏi tbọn họ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát.Phổ Hiền! Nếu gồm tín đồ tbọn họ trì, phát âm tụng, ghi lưu giữ chơn chánh tu tập, biên chép Kinc Pháp Hoa này, phải biết người đó thời là thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, nlỗi tự miệng Phật nhưng nghe Kinch điển này. Phải biết người đó cúng nhịn nhường mang lại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải biết bạn này được Phật Ngài khen lành thay! Phải biết người này được Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu. Phải biết người ấy được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y quấn mang lại. Người như vậy chẳng còn lại ham mê ưa sự vui trong đời, chẳng ưa gớm sách viết chxay của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi ngoại đạo với những kẻ ác, hoặc kẻ hàng giết mổ, hoặc kẻ nuôi heo, dê, con gà, chó, hoặc thợ snạp năng lượng, hoặc kẻ sắm sửa sắc gái. Người kia vai trung phong ý ngay thẳng, có lòng nghĩ về nhớ chơn chánh tất cả mức độ phước đức.

Xem thêm: Top 8 Sản Phẩm Lông Mi Giả Chính Hãng, Giá Tốt, Mua Online Lông Mi Giả Giá Cực Tốt


Xem thêm: Trường Đại Học Phương Đông Hà Nội, Trường Đại Học Dl Phương Đông


Người đó chẳng bị cha món độc làm óc hại, cũng chẳng bị tánh ganh ghét, bửa mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm óc hại. Người đó ít hy vọng biết đầy đủ, có thể tu hạnh Phổ Hiền.7. Phổ Hiền! Sau lúc Nlỗi Lai diệt độ, năm trăm năm sau, trường hợp tất cả người làm sao thấy bạn tbọn họ trì gọi tụng Kinc Pháp Hoa đề nghị nghĩ về rằng: Người này chẳng bao thọ sẽ tới đạo tràng, phá các bọn chúng ma thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đưa Pháp luân, tấn công pháp cổ, thổi pháp loa, rưới pháp vũ, sẽ ngồi bên trên pháp tòa sư tử trong đại chúng trời bạn.Phổ Hiền! Nếu làm việc đời sau, tất cả người tbọn họ trì, gọi tụng Kinc điển này, fan đó chẳng sót lại si mê ưa trang phục, nệm nằm, phần đông thứ nuôi sinh sống, địa điểm muốn cầu chẳng luống, cũng ở vào hiện tại đời đặng phước báo đó.Nếu có tín đồ khinc chê đó rằng: “Ông là fan điên cuồng vậy, luống làm cho hạnh ấy trọn ko đặng lợi ích”. Tội báo như vậy đang đời đời không đôi mắt. Nếu có bạn cúng dường sử dụng nhiều kia, sẽ ngơi nghỉ trong đời nay đặng quả báo bây chừ.Nếu lại thấy người tbọn họ trì Kinc này nhưng mà nói bày lỗi quấy của người kia, hoặc thiệt, hoặc chẳng thiệt, tín đồ này trong hiện tại đời mắc bịnh bạch lại(14). Nếu khinh cười fan trì Kinc sẽ đời đời răng nướu thưa thiếu hụt, môi xấu, mũi ké, tuỳ thuộc cong quẹo, mắt lé, thân thể hôi nhơ, ghẻ dữ ngày tiết nón, bụng thủng đang ngắn, bị các bịnh nặng dữ.Cho buộc phải Phổ Hiền! Nếu thấy fan tchúng ta trì Kinc điển này phải vực dậy xa rước, nên nlỗi kính Phật.8. Lúc Phật nói phđộ ẩm “Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát” này, gồm hằng hà sa vô lượng vô bờ Bồ Tát đặng trăm nghìn muôn ức môn “Triền Đà-la-ni”, Tam thiên Đại thiên trái đất vi è số chỏng đại Bồ Tát, đầy đủ đạo Phổ Hiền.Lúc Phật nói Kinc này, Phổ Hiền v.v... những vị Bồ Tát, Xá Lợi Phất v.v... những vị Thanh-văn với hàng Ttránh, Rồng, Nrộng, Phi nhơn v.v... tất cả đại bọn chúng thường rất phấn kích thọ trì lời Phật làm cho lễ mà đi.quý khách hàng đã xem: Tụng quyển 7 gớm pháp hoa

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOAQUYỂN THỨ BẢYI. Diệu Âm hạnh mọi, thành trước cần sau, hoằng dương Kinh này, toàn dựa vào công Tổng trì(15). Tà ma ngoại đạo theo hơi gió lánh xa, đạo chơn thường lưu lại thông, muôn pháp hầu như viên dung.Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma-ha-tát. (3 lần)II. Pháp Hoa hải hội(16) Đức Phật thân tuyên ổn, ba châu(17) chín dụ nghĩa bí mật mầu, bảy cuốn gồm bao trùm rộng sáu muôn lời, xướng tụng lợi bạn, ttách.Nam tế bào Pháp Hoa Hải Hội Clỗi PhậtClỗi Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng. (3 lần)III. Một câu lây nhiễm trung tâm thầnĐều giúp mang đến bờ kiaNghĩ suy ròng tu tậpHẳn sử dụng làm cho thuyền bèTùy hỷ thấy cùng ngheThường cai quản với bạnHoặc rước tốt là bỏQua tai những thành duyênHoặc thuận với nghịchTrọn nhơn trên đây được thoát.Nguyện này tôi giải thoátY báo cùng chánh báoThường tuyên Kinch mầu nàyMột cõi cho một trầnĐều là vì lợi vậtCúi mong những Đức PhậtThầm nhờ hộ trợ choTất cả hàng Bồ TátKín trợ giúp oách linhNơi khu vực chưa nói KinhĐều vị chúng khuyến thỉnhPhàm khu vực gồm nói phápĐích thân thờ cúng dườngMột câu và một kệTăng tấn đạo Bồ-đềMột dung nhan và một hươngTrọn không hề tân hận chuyểnIV. Ttránh, A-tu-la, Dạ-xoa thảyĐến nghe pháp đó bắt buộc chí tâmỦng hộ Phật Pháp khiến cho thường xuyên cònMỗi vị siêng tu lời Phật dạy.Bao nhiêu tín đồ biết đến vùng nàyHoặc trên đất liền hoặc hỏng khôngThường với người đời sinh lòng từNgày tối từ bỏ bản thân nương pháp làm việc.Nguyện các quả đât thường an ổnPhước trí vô biên lợi quần sanhBao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừXa lìa các khổ về viên tịch.Hằng cần sử dụng giới hương xoa vóc sángThường trì định phục sẽ giúp thânHoa mầu Bồ-đề khắp trang nghiêmTùy theo vị trí sống thường an lạc.Nam tế bào Hộ Pháp Clỗi Tôn Bồ Tát. (3 lần)*CHUNG*-- HẾT PHẨM HAI MƯƠI TÁM--

THÍCH NGHĨA(13) Ba con đường ác: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.(14) Bệnh Bạch lại – Bệnh hủi: (da tróc sần sùi, tóc mày phần lớn rụng).(15) Tổng trì: tức là “Đà la ni”.(16) Hải hội: Hội bự rộng, rất nhiều nhỏng biển cần yếu lường biết!(17) Ba châu: 1) Ttiết pháp châu, 2) Thí dụ châu, 3) Nhân duyên ổn châu.PHỤ.- Bích đưa ra Phật; gồm hai hạng:1) thành lập không chạm chán Phật không chạm chán Chánh pháp, nhơn thấy sự thay đổi trong đời nlỗi hoa héo, lá thô, v.v... cơ mà từ ngộ lý vô thường xuyên, xong xuôi loài kiến tứ hoặc, thoát ly sanh tử luân hồi Gọi là vị: Độc Giác.2) Ra đời chạm chán Phật, gặp mặt Chánh pháp tu pháp “Thập nhị nhơn duim cửa hàng (coi Phđộ ẩm “Hoá Thành Dụ” thiết bị 7, quyển sản phẩm ba). Mà hội chứng ngộ Vô sinh, bay ly sanh tử luân hồi gọi là vị: “Duyên-giác” 2 bậc: Độc Giác cùng Duyên-giác, căn cứ quả vị thời ngang cùng với quả vị A-la-hán”.
Chuyên mục: Blogs