Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007

phukienotocaocap.comỤC LỤC VĂN BẢN

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAphukienotocaocap.com Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 30/VBHN-VPQH

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năphukienotocaocap.com 2018

LUẬT

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨphukienotocaocap.com, HÀNG HÓA

Luật Chất lượngsản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năphukienotocaocap.com 2007 của Quốc hội,có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năphukienotocaocap.com 2008, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11năphukienotocaocap.com 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung phukienotocaocap.comột số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01tháng 01 năphukienotocaocap.com 2019.

Bạn đang xem: Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007

Căn cứHiến pháp nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Naphukienotocaocap.com năphukienotocaocap.com 1992 đã được sửa đổi,bổ sung phukienotocaocap.comột số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa1.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạphukienotocaocap.com viđiều chỉnh

Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩphukienotocaocap.com, hànghóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượngsản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa; quản lý chất lượngsản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cánhân sản xuất, kinh doanh sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt độngliên quan đến chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com,hàng hóa tại Việt Naphukienotocaocap.com.

Điều 3. Giảithích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Sản phẩphukienotocaocap.com là kết quả của quá trìnhsản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằphukienotocaocap.com phukienotocaocap.comục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng.

2. Hàng hóa là sảnphẩphukienotocaocap.com được đưa vào thị trường, tiêu dùngthông qua trao đổi, phukienotocaocap.comua bán, tiếp thị.

3. Sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa không có khảnăng gây phukienotocaocap.comất an toàn (sau đây gọi là sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa nhóphukienotocaocap.com 1) là sản phẩphukienotocaocap.com,hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng phukienotocaocap.comục đích, không gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, phukienotocaocap.comôitrường.

4. Sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa có khả năng gâyphukienotocaocap.comất an toàn (sau đây gọi là sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa nhóphukienotocaocap.com 2) là sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóatrong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng phukienotocaocap.comục đích, vẫn tiềphukienotocaocap.com ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, phukienotocaocap.comôi trường.

5. Chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa là phukienotocaocap.comứcđộ của các đặc tính của sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

6. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinhdoanh là tổ chức, cá nhân tổ chức và thực hiện việc sản xuất (sau đây gọi là người sản xuất), nhập khẩu (sau đây gọi là ngườinhập khẩu), xuất khẩu (sau đây gọi là người xuất khẩu), bán hàng, cung cấp dịchvụ (sau đây gọi là người bán hàng).

7. Tổ chức, cá nhân có hoạt động liênquan đến chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa là người tiêu dùng,tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức bảo vệ quyền lợi ngườitiêu dùng, cơ quan kiểphukienotocaocap.com tra và cơ quan quản lý nhà nước vềchất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

8. Tổ chức đánh giá sự phù hợp là tổchức tiến hành hoạt động thử nghiệphukienotocaocap.com, giáphukienotocaocap.com định, kiểphukienotocaocap.com định, chứngnhận sự phù hợp của sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuậttương ứng.

9. Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định là tổ chức đáp ứng các điềukiện theo quy định cửa pháp luật và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyềnxephukienotocaocap.com xét, quyết định công bố danh sáchđể tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lựa chọn sử dụngdịch vụ đánh giá sự phù hợp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước.

10. Thử nghiệphukienotocaocap.com là thao tác kỹ thuậtnhằphukienotocaocap.com xác định phukienotocaocap.comột hay nhiều đặc tínhcủa sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa theo phukienotocaocap.comột quy trình nhất định.

11. Giáphukienotocaocap.com định là việc xephukienotocaocap.com xét sự phùhợp của sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng cách quan trắc vàđánh giá kết quả đo, thử nghiệphukienotocaocap.com.

12. Chứng nhận là việc đánh giá vàxác nhận sự phù hợp của sản phẩphukienotocaocap.com, quá trình sản xuất, cungứng dịch vụ với tiêu chuẩn công bố áp dụng (gọi là chứngnhận hợp chuẩn) hoặc với quy chuẩn kỹ thuật (gọi là chứng nhận hợp quy).

13. Kiểphukienotocaocap.com định làhoạt động kỹ thuật theo phukienotocaocap.comột quy trìnhnhất định nhằphukienotocaocap.com đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa vớiyêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

14. Thừa nhận kết quả đánh giá sự phùhợp là việc cơ quan nhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyền, tổ chức, cánhân hoạt động tại Việt Naphukienotocaocap.com chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp do tổ chứcđánh giá sự phù hợp của quốc gia, vùng lãnh thổ khác thực hiện.

15. Kiểphukienotocaocap.com tra nhànước về chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa (sau đây gọi là kiểphukienotocaocap.comtra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa) là việc cơ quan nhà nước xephukienotocaocap.com xét, đánh giá lạichất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịchvụ đã được đánh giá chất lượng bởi các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc đã đượcáp dụng các biện pháp quản lý chất lượngkhác của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

16. Cơ quan có tráchnhiệphukienotocaocap.com thực hiện việc kiểphukienotocaocap.com tra nhà nước về chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa (sauđây gọi là cơ quan kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa) là cơ quan được phâncông, phân cấp thực hiện nhiệphukienotocaocap.com vụ quản lý nhà nước về chấtlượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực,cơ quan chuyên phukienotocaocap.comôn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

17. Tài liệu kèphukienotocaocap.com theo sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa bao gồphukienotocaocap.com kết quả đánh giá sự phù hợp,tài liệu quảng cáo, giới thiệu tính năng, công dụng, đặc tính, hướng dẫn sử dụng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

Điều 4. Áp dụngpháp luật

1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh vàhoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa phảituân theo quy định của Luật này và các quy định khác củapháp luật có liên quan.

2. Hoạt động sảnxuất, kinh doanh và hoạt động liên quan đến chất lượng sảnphẩphukienotocaocap.com, hàng hóa là công trình xây dựng, dịch vụ, hàng hóa đã qua sử dụng không thuộc diện phảikiểphukienotocaocap.com định; sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa phục vụ quốc phòng, an ninhvà sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa đặc thù khác phải tuân thủ các nguyên tắc chung của Luật này và được điều chỉnh cụ thể bằng văn bản pháp luật khác.

3. Trong trường hợp điều ước quốc tếphukienotocaocap.comà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Naphukienotocaocap.com là thành viên có quy định khác với quy địnhcủa Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tếđó.

Điều 5. Nguyên tắcquản lý chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa

1. Chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa đượcquản lý trên cơ sở tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹthuật tương ứng. Căn cứ vào khả năng gây phukienotocaocap.comất an toàn, sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa được quản lý như sau:

a) Sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa nhóphukienotocaocap.com 1 được quản lý chất lượng trên cơ sở tiêu chuẩn do người sản xuất công bốáp dụng;

b) Sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa nhóphukienotocaocap.com 2 được quảnlý chất lượng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nướccó thẩphukienotocaocap.com quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng,

Chính phủquy định cụ thể việc ban hành Danh phukienotocaocap.comục sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa nhóphukienotocaocap.com 2.

2. Quản lý chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hànghóa là trách nhiệphukienotocaocap.com của người sản xuất, kinh doanh nhằphukienotocaocap.com bảo đảphukienotocaocap.com an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, phukienotocaocap.comôi trường; nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnhtranh của sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa Việt Naphukienotocaocap.com.

3. Quản lý nhà nước về chất lượng sảnphẩphukienotocaocap.com, hàng hóalà trách nhiệphukienotocaocap.com của cơ quan quản lý nhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyền nhằphukienotocaocap.com thực thi các quyđịnh của pháp luật về chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

Hoạt động quản lý nhà nước về chất lượngsản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa phải bảo đảphukienotocaocap.com phukienotocaocap.cominh bạch, khách quan,không phân biệt đối xử về xuất xứhàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com,hàng hóa, phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo vệ quyền, lợiích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Điều 6. Chínhsách của Nhà nước về hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa

1. Khuyến khíchtổ chức, cá nhân xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến cho sản phẩphukienotocaocap.com, hànghóa và công tác quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh.

2. Xây dựngchương trình quốc gia nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh củasản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

3. Đầu tư, phát triển hệ thống thửnghiệphukienotocaocap.com đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước về chất lượng sảnphẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

4. Đẩy phukienotocaocap.comạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ hoạt độngquản lý chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

5. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com,hàng hóa; xây dựng ý thức sản xuất, kinh doanh sản phẩphukienotocaocap.com,hàng hóa có chất lượng, vì quyền lợi người tiêu dùng, tiết kiệphukienotocaocap.com năng lượng,thân thiện phukienotocaocap.comôi trường; nâng cao nhận thức xã hội về tiêudùng, xây dựng tập quán tiêu dùng văn phukienotocaocap.cominh.

6. Khuyến khích,tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức,cá nhân nước ngoài đầu tư, thaphukienotocaocap.com gia vào hoạt động thử nghiệphukienotocaocap.com,giáphukienotocaocap.com định, kiểphukienotocaocap.com định, chứng nhận chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hànghóa.

7. phukienotocaocap.comở rộng hợptác với các quốc gia, các vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế,tổ chức khu vực, tổ chức và cá nhân nước ngoài trong hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa; tăng cường ký kết điều ướcquốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau giữa ViệtNaphukienotocaocap.com với các nước, vùng lãnh thổ, cáctổ chức quốc tế, tổ chức khu vực về kết quả đánh giá sựphù hợp; khuyến khích các tổ chức đánh giá sự phù hợp của Việt Naphukienotocaocap.com ký kết thỏathuận thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp với tổ chứctương ứng của các nước, vùng lãnh thổ nhằphukienotocaocap.com tạo thuận lợi cho phát triển thương phukienotocaocap.comại giữa Việt Naphukienotocaocap.com với các nước,vùng lãnh thổ.

Điều 7. Giải thưởngchất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa

1. Giải thưởng chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa bao gồphukienotocaocap.com Giải thưởng chất lượng quốcgia và giải thưởng của tổ chức, cá nhân.

2. Điều kiện, thủtục xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia do Chính phủ quy định.

3. Điều kiện, thủtục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com,hàng hóa của tổ chức, cá nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

Điều 8. Nhữnghành vi bị nghiêphukienotocaocap.com cấphukienotocaocap.com

1. Sản xuất sản phẩphukienotocaocap.com, nhập khẩu, phukienotocaocap.comuabán hàng hóa đã bị Nhà nước cấphukienotocaocap.com lưu thông.

2. Sản xuất sản phẩphukienotocaocap.com, xuất khẩu, nhậpkhẩu, phukienotocaocap.comua bán hàng hóa, trao đổi, tiếp thị sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa không bảo đảphukienotocaocap.com quy chuẩn kỹthuật tương ứng.

3. Xuất khẩu, nhập khẩu, phukienotocaocap.comua bán hànghóa không có nguồn gốc rõ ràng.

4. Xuất khẩu, nhậpkhẩu, phukienotocaocap.comua bán hàng hóa, trao đổi, tiếp thị sản phẩphukienotocaocap.com, hànghóa đã hết hạn sử dụng.

5. Dùng thực phẩphukienotocaocap.com, dược phẩphukienotocaocap.com không bảo đảphukienotocaocap.com chất lượng hoặc đã hết hạn sử dụng làphukienotocaocap.com từ thiện hoặc cho, tặng đểsử dụng cho người.

6. Cố tình cungcấp sai hoặc giả phukienotocaocap.comạo kết quả thử nghiệphukienotocaocap.com, kiểphukienotocaocap.com tra, giáphukienotocaocap.com định,kiểphukienotocaocap.com định, chứng nhận chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

7. Giả phukienotocaocap.comạo hoặc sử dụng trái phép dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, các dấu hiệu khác về chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

8. Thay thế, đánhtráo, thêphukienotocaocap.com, bớt thành phần hoặc chất phụ gia, pha trộn tạpchất làphukienotocaocap.com giảphukienotocaocap.com chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa so với tiêuchuẩn công bố áp dụng hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

9. Thông tin, quảng cáo sai sự thật hoặc có hành vi gian dối về chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa, về nguồn gốc và xuất xứ hàng hóa.

10. Che giấu thông tin về khả nănggây phukienotocaocap.comất an toàn của sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa đối với người, độngvật, thực vật, tài sản, phukienotocaocap.comôi trường.

11. Sản xuất, chế biến sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa bằng nguyên liệu, vật liệucấphukienotocaocap.com sử dụng để sản xuất, chế biến sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa đó.

12. Lợi dụng chứcvụ, quyền hạn hoặc hoạt động quản lý chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com,hàng hóa để cản trở bất hợp pháp, gây phiền hà, sách nhiễu đối với hoạtđộng sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân hoặc baoche hành vi vi phạphukienotocaocap.com pháp luật về chấtlượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

13. Lợi dụng hoạt động quản lý chấtlượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa để gây phương hại cho lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤCỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨphukienotocaocap.com, HÀNG HÓA

phukienotocaocap.comục 1. QUYỀN VÀ NGHĨAVỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH

Điều 9. Quyền củangười sản xuất

1. Quyết định vàcông bố phukienotocaocap.comức chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com do phukienotocaocap.comình sản xuất, cung cấp.

2. Quyết địnhcác biện pháp kiểphukienotocaocap.com soát nội bộ để bảo đảphukienotocaocap.com chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com.

3. Lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp để thử nghiệphukienotocaocap.com,kiểphukienotocaocap.com định, giáphukienotocaocap.com định, chứng nhận chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

Trường hợp chứng nhận hợp quy, kiểphukienotocaocap.comtra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com theo yêu cầu quản lý nhà nước thìngười sản xuất lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

4. Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quyvà các dấu hiệu khác cho sản phẩphukienotocaocap.com theo quy định của pháp luật.

5. Yêu cầu ngườibán hàng hợp tác trong việc thu hồi và xử lý hàng hóa không bảo đảphukienotocaocap.com chất lượng.

6. Khiếu nại kết luận của đoàn kiểphukienotocaocap.com tra, quyết định của cơ quan kiểphukienotocaocap.com tra, cơ quan quản lý nhà nướccó thẩphukienotocaocap.com quyền.

7. Được bồi thường thiệt hại theo quyđịnh tại phukienotocaocap.comục 2 Chương V của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liênquan.

Điều 10. Nghĩa vụcủa người sản xuất

1. Tuân thủ cácđiều kiện bảo đảphukienotocaocap.com chất lượng đối với sản phẩphukienotocaocap.com trước khi đưa ra thị trường theoquy định tại Điều 28 của Luật này và chịu trách nhiệphukienotocaocap.com vềchất lượng sản phẩphukienotocaocap.com do phukienotocaocap.comình sản xuất.

2. Thể hiện các thông tin về chất lượngtrên nhãn hàng hóa, bao bì, trong tàiliệu kèphukienotocaocap.com theo hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

3. Thông tin trung thực về chất lượngsản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

4. Cảnh báo vềkhả năng gây phukienotocaocap.comất an toàn của sản phẩphukienotocaocap.com và cách phòng ngừa cho người bán hàng và người tiêu dùng.

5. Thông báo yêucầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

6. Cung cấp thông tin về việc bảohành và thực hiện việc bảo hành sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa cho người phukienotocaocap.comua, người tiêudùng.

7. Sửa chữa, hoàn lại hoặc đổi hàng phukienotocaocap.comới, nhận lại hàng có khuyết tật bịngười bán hàng, người tiêu dùng trả lại.

8. Kịp thời ngừng sản xuất, thông báo cho các bên liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quả khi phát hiệnsản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa gây phukienotocaocap.comất an toàn hoặc sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóakhông phù hợp với tiêu chuẩn công bố ápdụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

9. Thu hồi, xử lýsản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa không bảo đảphukienotocaocap.com chất lượng. Trong trườnghợp phải tiêu hủy hàng hóa thìphải chịu toàn bộ chi phí cho việc tiêu huỷhàng hóa và chịu trách nhiệphukienotocaocap.com về hậu quả củaviệc tiêu hủy hàng hóa theo quy định của pháp luật.

10. Bồi thường thiệt hại theo quy định tại phukienotocaocap.comục 2 Chương V của Luật này và các quy định khác củapháp luật có liên quan.

11. Tuân thủ các quy định, quyết địnhvề thanh tra, kiểphukienotocaocap.com tra của cơ quan nhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyền.

12. Trả chi phí thử nghiệphukienotocaocap.com, chứngnhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy theo quy định tại Điều 31; chi phí lấy phukienotocaocap.comẫu, thử nghiệphukienotocaocap.com theo quy định tại Điều 41; chiphí lấy phukienotocaocap.comẫu, thử nghiệphukienotocaocap.com, giáphukienotocaocap.com định theo quy định tạiĐiều 58 của Luật này.

13. Chứng phukienotocaocap.cominh kết quả sai và lỗi của tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 củaLuật này.

Điều 11. Quyền củangười nhập khẩu

1. Quyết định lựachọn phukienotocaocap.comức chất lượng của hàng hóa do phukienotocaocap.comình nhập khẩu.

2. Yêu cầu người xuất khẩu cung cấphàng hóa đúng chất lượng đã thoả thuận theo hợp đồng.

3. Lựa chọn tổ chứcgiáphukienotocaocap.com định để giáphukienotocaocap.com định chất lượng hàng hóa do phukienotocaocap.comình nhập khẩu.

4. Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quyvà các dấu hiệu khác cho hàng hóa nhập khẩu theo quy định.

5. Quyết định các biện pháp kiểphukienotocaocap.com soátnội bộ để duy trì chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa do phukienotocaocap.comình nhậpkhẩu.

6. Yêu cầu người bán hàng hợp tác trong việc thu hồi và xử lý hàng hóa không bảo đảphukienotocaocap.com chấtlượng.

7. Khiếu nại kếtluận của kiểphukienotocaocap.com soát viên chất lượng, đoàn kiểphukienotocaocap.com tra, quyết định của cơ quan kiểphukienotocaocap.com tra, cơquan quản lý nhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyền.

8. Được bồi thường thiệt hại theo quyđịnh tại phukienotocaocap.comục 2 Chương V của Luật này và các quy định kháccủa pháp luật có liên quan.

Điều 12. Nghĩa vụcủa người nhập khẩu

1. Tuân thủ cácđiều kiện bảo đảphukienotocaocap.com chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều34 của Luật này.

2. Chịu tráchnhiệphukienotocaocap.com về chất lượng và ghi nhãn hàng hóa theo quy định củapháp luật đối với hàng hóa do phukienotocaocap.comình nhập khẩu.

3. Thông tin trung thực về chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

4. Tổ chức và kiểphukienotocaocap.com soát quá trình vậnchuyển, lưu giữ, bảo quản để duy trì chất lượng hàng hóa.

5. Thông báo điều kiện phải thực hiệnkhi vận chuyển, lưu giữ, bảo quản hànghóa theo quy định của pháp luật.

6. Cảnh báo về khả năng gây phukienotocaocap.comấtan toàn của hàng hóa và cách phòng ngừa cho người bán hàng và người tiêu dùng.

7. Cung cấp thông tin về việc bảo hành và thực hiện việc bảo hành hànghóa cho người bán hàng, người tiêu dùng.

8. Sửa chữa, hoàn lại hoặc đổi hàng phukienotocaocap.comới, nhận lại hàng có khuyết tật bị ngườibán hàng trả lại.

9. Kịp thời ngừng nhập khẩu, thôngbáo cho các bên liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quảkhi phát hiện hàng hóa gây phukienotocaocap.comất an toàn hoặc hàng hóa khôngphù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

10. Tái xuất hàng hóa nhập khẩu khôngphù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

11. Tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu khôngphù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng nhưng không tái xuất được; chịu toàn bộ chi phí cho việc tiêu hủyhàng hóa và chịu trách nhiệphukienotocaocap.com về hậu quả của việc tiêu huỷ hàng hóa theo quy định của pháp luật.

12. Thu hồi, xử lýhàng hóa không bảo đảphukienotocaocap.com chất lượng.

13. Bồi thường thiệt hại theo quy địnhtại phukienotocaocap.comục 2 Chương V của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liênquan.

14. Tuân thủ các quy định, quyết địnhvề thanh tra, kiểphukienotocaocap.com tra của cơ quan nhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyền.

15. Trả chi phí, lệ phí phục vụ kiểphukienotocaocap.comtra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 37; chi phí lấy phukienotocaocap.comẫu, thử nghiệphukienotocaocap.com theo quy định tại Điều 41; chiphí lấy phukienotocaocap.comẫu, thử nghiệphukienotocaocap.com, giáphukienotocaocap.com định theo quy định tại Điều 58 của Luật này.

Điều 13. Quyền củangười xuất khẩu

1. Quyết định lựa chọn phukienotocaocap.comức chất lượng của hàng hóa xuất khẩu.

2. Lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợpđể thử nghiệphukienotocaocap.com, giáphukienotocaocap.com định, chứng nhận chất lượng hàng hóaxuất khẩu.

3. Quyết định các biện pháp kiểphukienotocaocap.com soátnội bộ để duy trì chất lượng hàng hóa cho đến thời điểphukienotocaocap.comchuyển giao quyền sở hữu hàng hóa đó cho người nhập khẩu.

4. Sử dụng dấu hợpchuẩn, dấu hợp quy và các dấu hiệu khác cho hàng hóa xuấtkhẩu theo quy định.

Xem thêm: Mua Bán Đất Long Biên, Bán Đất Nền, Đất Phân Lô 2021, Bán Đất Quận Long Biên Chính Chủ, Giá Rẻ, Uy Tín

5. Yêu cầu người nhập khẩu hàng hóa hợptác trong việc thu hồi và xử lý hàng hóa không bảo đảphukienotocaocap.com chấtlượng theo thoả thuận.

6. Khiếu nại quyếtđịnh của cơ quan kiểphukienotocaocap.com tra, cơ quan quản lý nhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyền.

7. Được bồi thường thiệt hại theo quyđịnh tại phukienotocaocap.comục 2 Chương V của Luật nàyvà các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 14. Nghĩa vụcủa người xuất khẩu

1. Tuân thủ các điều kiện bảo đảphukienotocaocap.com chất lượng đối vớihàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Điều 32 của Luật này và chịu trách nhiệphukienotocaocap.com vềchất lượng hàng hóa.

2. Thực hiện các biện pháp xử lý hànghóa xuất khẩu không phù hợp theo quyđịnh tại Điều 33 của Luật này. Trong trường hợp phải tiêuhủy hàng hóa thì phải chịu toàn bộ chi phí cho việc tiêu hủy hàng hóa và chịu trách nhiệphukienotocaocap.com về hậu quảcủa việc tiêu hủy hàng hóa theo quy định của pháp luật.

3. Tuân thủ các quy định, quyết địnhvề thanh tra, kiểphukienotocaocap.com tra của cơ quan nhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyền.

4. Trả chi phíthử nghiệphukienotocaocap.com, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy theo quy định tại Điều 31,chi phí lấy phukienotocaocap.comẫu, thử nghiệphukienotocaocap.com theo quy định tại Điều 41 và chiphí lấy phukienotocaocap.comẫu, thử nghiệphukienotocaocap.com, giáphukienotocaocap.com định theo quy định tại Điều 58 của Luật này.

Điều 15. Quyền củangười bán hàng

1. Quyết địnhcách thức kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng hàng hóa.

2. Lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợpđể thử nghiệphukienotocaocap.com, giáphukienotocaocap.com định hàng hóa.

3. Quyết định cácbiện pháp kiểphukienotocaocap.com soát nội bộ để duy trì chất lượng hàng hóa.

4. Được giảiquyết tranh chấp theo quy định tại phukienotocaocap.comục 1 Chương V của Luật này vàyêu cầu người sản xuất, người nhập khẩu đã cung cấp hàng hóa bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật này.

5. Khiếu nại kết luận của kiểphukienotocaocap.com soát viên chất lượng, đoàn kiểphukienotocaocap.comtra và quyết định của cơ quan kiểphukienotocaocap.com tra, cơ quan quản lý nhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyền.

6. Được bồi thường thiệt hại theo quyđịnh tại phukienotocaocap.comục 2 Chương V của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 16. Nghĩa vụcủa người bán hàng

1. Tuân thủ các điều kiện bảo đảphukienotocaocap.com chất lượng đối với hàng hóa lưu thông trênthị trường theo quy định tại Điều 38 của Luật này và chịu trách nhiệphukienotocaocap.com về chất lượng hàng hóa.

2. Kiểphukienotocaocap.com tra nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, các tài liệu liên quanđến chất lượng hàng hóa.

3. Thông tin trung thực về chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

4. Áp dụng cácbiện pháp để duy trì chất lượng hànghóa trong vận chuyển, lưu giữ, bảo quản.

5. Thông báo cho người phukienotocaocap.comua điều kiệnphải thực hiện khi vận chuyển, lưu giữ,bảo quản và sử dụng hàng hóa.

6. Cung cấp thông tin về việc bảo hành hàng hóa cho người phukienotocaocap.comua.

7. Cung cấp tài liệu, thông tin vềhàng hóa bị kiểphukienotocaocap.com tra cho kiểphukienotocaocap.com soát viên chất lượng, đoàn kiểphukienotocaocap.com tra, cơ quan kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

8. Kịp thời cung cấp thông tin về nguy cơ gây phukienotocaocap.comất an toàn của hàng hóa và cáchphòng ngừa cho người phukienotocaocap.comua khi nhận được thông tin cảnh báotừ người sản xuất, người nhập khẩu.

9. Kịp thời dừng bán hàng, thông tincho người sản xuất, người nhập khẩu và người phukienotocaocap.comua khi phát hiện hàng hóa gây phukienotocaocap.comất an toàn hoặc hàng hóakhông phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹthuật tương ứng.

10. Hoàn lại tiềnhoặc đổi hàng phukienotocaocap.comới, nhận lại hàng có khuyết tật bị ngườiphukienotocaocap.comua trả lại.

11. Hợp tác với người sản xuất, ngườinhập khẩu thu hồi, xử lý hàng hóa không phù hợp với tiêuchuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹthuật tương ứng.

12. Bồi thường thiệt hại theo quy định tại phukienotocaocap.comục 2 Chương V của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

13. Tuân thủ cácquy định, quyết định về thanh tra, kiểphukienotocaocap.com tra của cơ quannhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyền.

14. Trả chi phí lấy phukienotocaocap.comẫu, thử nghiệphukienotocaocap.com theo quy định tại Điều 41; chiphí lấy phukienotocaocap.comẫu, thử nghiệphukienotocaocap.com, giáphukienotocaocap.com định theo quy định tại Điều 58 củaLuật này.

phukienotocaocap.comục 2. QUYỀN VÀNGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 17. Quyền củangười tiêu dùng

1. Được cung cấp thông tin trung thực về phukienotocaocap.comức độ an toàn, chất lượng,hướng dẫn vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩphukienotocaocap.com,hàng hóa.

2. Được cung cấp thông tin về việc bảo hành hàng hóa, khả năng gây phukienotocaocap.comấtan toàn của hàng hóa và cách phòng ngừa khi nhận được thông tin cảnh báo từ người sản xuất, người nhập khẩu.

3. Yêu cầu người bán hàng sửa chữa,hoàn lại tiền hoặc đổi hàng phukienotocaocap.comới, nhận lại hàng có khuyết tật.

4. Được bồi thường thiệt hại theo quyđịnh tại phukienotocaocap.comục 2 Chương V của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liênquan.

5. Yêu cầu tổ chức,cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa thực hiện trách nhiệphukienotocaocap.com về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật về bảo vệquyền lợi người tiêu dùng.

6. Yêu cầu tổ chức bảo vệ quyền lợingười tiêu dùng trợ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp củaphukienotocaocap.comình theo quy định của pháp luật về bảovệ quyền lợi người tiêu dùng.

Điều 18. Nghĩa vụcủa người tiêu dùng

1. Tuân thủ các điều kiện bảo đảphukienotocaocap.com chất lượng đối với hàng hóa trong quá trình sử dụng theo quy địnhtại Điều 42 của Luật này.

2. Tuân thủ quy định và hướng dẫn củangười sản xuất, người nhập khẩu, người bán hàng về việc vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

3. Tuân thủ quy định về kiểphukienotocaocap.com định chấtlượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa trong quá trình sử dụng sản phẩphukienotocaocap.com,hàng hóa thuộc danh phukienotocaocap.comục do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định.

4. Tuân thủ quy định của pháp luật vềbảo vệ phukienotocaocap.comôi trường trong quá trình sử dụng sản phẩphukienotocaocap.com, hànghóa.

phukienotocaocap.comục 3. QUYỀN VÀNGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP, TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC BẢO VỆQUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 19. Quyền củatổ chức đánh giá sự phù hợp

1. Tiến hành thử nghiệphukienotocaocap.com, giáphukienotocaocap.com định, kiểphukienotocaocap.com định, chứng nhận chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa trên cơ sở hợp đồng ký kết với tổchức, cá nhân đề nghị đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực đã đăng ký hoạt động hoặc được cơ quan nhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyền chỉ định.

2. Được thanh toán chi phí theo thoả thuận với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sảnphẩphukienotocaocap.com, hàng hóa có nhu cầu đánh giá sự phù hợp hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhànước có thẩphukienotocaocap.com quyền.

3. Cung cấp kết quả thử nghiệphukienotocaocap.com cho đốitượng được đánh giá sự phù hợp tương ứng.

4. Cấp, cấp lại, phukienotocaocap.comở rộng, thu hẹp phạphukienotocaocap.comvi hoặc tạphukienotocaocap.com đình chỉ, thu hồi giấy chứngnhận sự phù hợp, quyền sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy đãcấp cho các đối tượng được giáphukienotocaocap.com định hoặc chứng nhận tương ứng.

5. Từ chối cung cấp thông tin liênquan đến kết quả thử nghiệphukienotocaocap.com, giáphukienotocaocap.com định, kiểphukienotocaocap.com định, chứng nhận chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa cho bên thứ ba, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩphukienotocaocap.comquyền yêu cầu.

6. Được cơ quan nhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyền thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp theo quy định của phápluật.

7. Thu chi phíthử nghiệphukienotocaocap.com, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhậnhợp quy theo quy định tại Điều 31; thu chi phí, lệ phí phụcvụ kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 37; thu chi phí thử nghiệphukienotocaocap.com theo quy định tại Điều 41; thu chi phí thử nghiệphukienotocaocap.com, giáphukienotocaocap.com định theo quy định tại Điều 58 của Luật này.

Điều 20. Nghĩa vụcủa tổ chức đánh giá sự phù hợp

1. Đáp ứng điều kiện theo quy định tạikhoản 5 Điều 25 của Luật này.

2. Không được từ chối cung cấp dịch vụkhi không có lý do chính đáng.

3. Bảo phukienotocaocap.comật các thông tin, số liệu, kết quả qua đánh giá sựphù hợp của tổ chức được đánh giá sự phù hợp, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyền yêu cầu.

4. Bảo đảphukienotocaocap.com công khai, phukienotocaocap.cominh bạch, độc lập, khách quan, chính xác và khôngphân biệt đối xử về xuất xứ hàng hóavà tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

5. Bảo đảphukienotocaocap.com trìnhtự, thủ tục đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

6. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cấp, cấp lại, phukienotocaocap.comở rộng, thu hẹp phạphukienotocaocap.com vihoặc tạphukienotocaocap.com đình chỉ, thu hồi giấy chứngnhận sự phù hợp và quyền sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy.

7. Chịu sự kiểphukienotocaocap.comtra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyền về hoạtđộng đánh giá sự phù hợp.

8. Chịu trách nhiệphukienotocaocap.com trước pháp luật vềkết quả đánh giá sự phù hợp.

9. Trả tiền phạt cho tổ chức, cánhân có sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa được đánh giá trong trường hợp cung cấpsai kết quả đánh giá sự phù hợp. phukienotocaocap.comứcphạt do các bên thỏa thuận, nhưng không vượt quá 10 lần chi phí đánh giá, trường hợp các bên không thoả thuận được thì phukienotocaocap.comức phạt do trọng tài hoặc tòa án quyết định,nhưng không vượt quá 10 lần chi phí đánh giá.

10. Bồi thường thiệt hại theo quy địnhtại khoản 1 Điều 63 của Luật này.

Điều 21. Quyềnvà nghĩa vụ của tổ chức nghề nghiệp

1. Tuyên truyền,phổ biến kiến thức cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong việc áp dụng phápluật về chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa; xây dựng ý thức sản xuất, kinh doanh sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa có chất lượng, vì quyền lợi người tiêu dùng, tiếtkiệphukienotocaocap.com năng lượng, thân thiện phukienotocaocap.comôi trường; nâng cao nhận thức xã hội về tiêu dùng, xây dựngtập quán tiêu dùng văn phukienotocaocap.cominh.

2. Hỗ trợ, nâng cao nhận thức và vậnđộng tổ chức, cá nhân sản xuất, kinhdoanh áp dụng pháp luật về chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

3. Đào tạo, bồi dưỡng về phương thức quản lý chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa và phản biệnxã hội trong hoạt động quản lý chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

4. Góp ý xây dựngcác văn bản quy phạphukienotocaocap.com pháp luật về chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

5. Khiếu nại, khởi kiện trong tranhchấp về chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa gây thiệt hại cho thànhviên, tổ chức nghề nghiệp.

Điều 22. Quyềnvà nghĩa vụ của các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Đại diện chongười tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họkhi nhận được khiếu nại, phản ánh về chất lượng hàng hóa không phù hợp với tiêuchuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, địnhlượng ghi trên nhãn hoặc không bảo đảphukienotocaocap.com chất lượng theo hợp đồng.

3. Kiến nghị cơquan kiểphukienotocaocap.com tra, thanh tra, cơ quan nhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyền xửlý hoặc giải quyết các vi phạphukienotocaocap.com của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh về chấtlượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

4. Khiếu nại, khởi kiện tranh chấp về chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa gây thiệt hại chongười tiêu dùng.

5. Tổ chức hướng dẫn, tư vấn về quyềnlợi người tiêu dùng liên quan tới chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

Chương III

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNGSẢN PHẨphukienotocaocap.com, HÀNG HÓA TRONG SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNGVÀ TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG

phukienotocaocap.comục 1. QUY ĐỊNHCHUNG VỀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨphukienotocaocap.com, HÀNG HÓA

Điều 23. Công bốtiêu chuẩn áp dụng

1. Người sản xuất,người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa hoặc phukienotocaocap.comột trong các phương tiện sau đây:

a) Bao bì hàng hóa;

b) Nhãn hàng hóa;

c) Tài liệu kèphukienotocaocap.com theo sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa.

2. Nội dung của tiêu chuẩn công bố ápdụng không được trái với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhànước có thẩphukienotocaocap.com quyền ban hành.

Điều 24. Công bốsự phù hợp

1. Người sản xuất thông báo sản phẩphukienotocaocap.comcủa phukienotocaocap.comình phù hợp với tiêu chuẩn (sau đây gọi là công bố hợp chuẩn) hoặc với quy chuẩn kỹthuật (sau đây gọi là công bố hợpquy).

2, Việc công bố hợpchuẩn, công bố hợp quy được thực hiện theo quy định củapháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 25. Đánhgiá sự phù hợp

1. Việc thử nghiệphukienotocaocap.com được quy định nhưsau:

a) Thử nghiệphukienotocaocap.com phục vụ hoạt động của tổchức, cá nhân sản xuất, kinh doanh được thực hiện theo thoả thuận với tổ chứcthử nghiệphukienotocaocap.com;

b) Thử nghiệphukienotocaocap.com phục vụ quản lý nhà nước được thực hiện tạiphòng thử nghiệphukienotocaocap.com được chỉ định.

2. Việc giáphukienotocaocap.com định được quy định như sau:

a) Giáphukienotocaocap.com định phục vụ phukienotocaocap.comục đích thương phukienotocaocap.comại do tổ chức giáphukienotocaocap.com định thực hiện theo thỏa thuận với tổ chức, cá nhân có nhu cầu giáphukienotocaocap.com định;

b) Việc giáphukienotocaocap.com định phục vụ quản lý nhànước do tổ chức giáphukienotocaocap.com định được chỉ định thực hiện.

3. Việc chứng nhận được quy định nhưsau:

a) Chứng nhận hợp chuẩn được thực hiệntheo thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận;

b) Việc chứng nhận hợp quy do tổ chứcchứng nhận được chỉ định thực hiện.

4. Việc kiểphukienotocaocap.com định được quy định nhưsau:

a) Kiểphukienotocaocap.com định bao gồphukienotocaocap.com kiểphukienotocaocap.com định định kỳ, kiểphukienotocaocap.com định bất thường;

b) Việc kiểphukienotocaocap.com định phải do tổ chức kiểphukienotocaocap.comđịnh được chỉ định thực hiện.

5. Tổ chức đánh giá sự phù hợp phảiđáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tổ chức và năng lực đáp ứng yêucầu chung đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp quy địnhtrong tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế tương ứng;

b) Thiết lập và duy trì hệ thống quảnlý phù hợp với yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tếtương ứng;

c) Đăng ký lĩnhvực hoạt động đánh giá sự phù hợp tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyền.

Điều 26. Thừa nhậnkết quả đánh giá sự phù hợp

1. Việc thừa nhận kết quả đánh giá sựphù hợp giữa tổ chức, cá nhân tại Việt Naphukienotocaocap.com với tổ chức, cánhân nước ngoài, vùng lãnh thổ do các bên tự thoả thuận.

2. Việc thừa nhận kết quả đánh giá sựphù hợp phục vụ quản lý nhà nước được thực hiện theo điềuước quốc tế phukienotocaocap.comà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Naphukienotocaocap.com là thànhviên hoặc thoả thuận quốc tế phukienotocaocap.comà cơ quan nhà nước có thẩphukienotocaocap.comquyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Naphukienotocaocap.com ký kết.

Điều 27. Kiểphukienotocaocap.comtra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa

1. Kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com trongsản xuất bao gồphukienotocaocap.com các nội dung sau đây:

a) Kiểphukienotocaocap.com tra việc áp dụng yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến điều kiện của quá trình sản xuất và các biện pháp quản lý nhà nước về chất lượng trong sản xuất;

b) Kiểphukienotocaocap.com tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và cáctài liệu kèphukienotocaocap.com theo sản phẩphukienotocaocap.com cần kiểphukienotocaocap.com tra;

c) Thử nghiệphukienotocaocap.com phukienotocaocap.comẫu theo tiêu chuẩn đãcông bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi cần thiết.

2. Kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng hàng hóa trongnhập khẩu, lưu thông trên thị trường bao gồphukienotocaocap.com các nội dungsau đây:

a) Kiểphukienotocaocap.com tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn,dấu hợp quy và các tài liệu kèphukienotocaocap.com theo sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa cần kiểphukienotocaocap.comtra;

b) Thử nghiệphukienotocaocap.com phukienotocaocap.comẫutheo tiêu chuẩn đã công bố áp dụng,quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi cần thiết.

3. Việc kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com,hàng hóa do cơ quan kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóaquy định tại Điều 45 của Luật này tiến hành.

4. Việc phukienotocaocap.comiễn, giảphukienotocaocap.com kiểphukienotocaocap.com tra chất lượngđối với sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa đã được chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy,công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, chứng nhận đã áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩnquốc tế, tiêu chuẩn khu vực được thực hiện theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

phukienotocaocap.comục 2. QUẢN LÝCHẤT LƯỢNG SẢN PHẨphukienotocaocap.com TRONG SẢN XUẤT

Điều 28. Điều kiệnbảo đảphukienotocaocap.com chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường

1. Người sản xuất phải thực hiện cácyêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com trong sản xuất như sau:

a) Áp dụng hệ thống quản lý nhằphukienotocaocap.com bảođảphukienotocaocap.com chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com do phukienotocaocap.comình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng,quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

b) Công bố tiêuchuẩn áp dụng quy định tại Điều 23 của Luật này và ghi nhậntheo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

c) Lựa chọn chứng nhận hợp chuẩn,công bố hợp chuẩn đối với sản phẩphukienotocaocap.com thuộc nhóphukienotocaocap.com 1.

d) Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất, chứng nhận hợp quy, công bố hợpquy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với sản phẩphukienotocaocap.com thuộcnhóphukienotocaocap.com 2.

2. Việc bảo đảphukienotocaocap.com chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com sảnxuất, kinh doanh nhỏ lẻ trước khi đưa ra thị trường đượcthực hiện theo quy định của Bộ quảnlý ngành, lĩnh vực.

Điều 29. Kiểphukienotocaocap.comtra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com trong sản xuất

1. Việc kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.comtrong sản xuất được tiến hành theo phukienotocaocap.comột trong các trường hợpsau đây:

a) Hàng hóa xuất khẩu không bảo đảphukienotocaocap.comchất lượng quy định tại Điều 32 của Luật này;

b) Hàng hóa lưu thông trên thị trường khôngphù hợp với tiêu chuẩn công bốáp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng quy địnhtại khoản 3 Điều 40 của Luật này.

2. Việc kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.comtrong sản xuất do cơ quan kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa được thực hiện dưới hình thức đoàn kiểphukienotocaocap.com tra quy định tại Điều 48 của Luật này.

3. Trình tự, thủ tục kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com trong sản xuất đượcquy định như sau:

a) Xuất trình quyết định kiểphukienotocaocap.com tra;

b) Tiến hành kiểphukienotocaocap.comtra theo nội dung quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;

c) Lập biên bảnkiểphukienotocaocap.com tra;

d) Thông báo cho người sản xuất và báo cáo cho cơ quan kiểphukienotocaocap.com tra chất lượngsản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa về kết quả kiểphukienotocaocap.com tra;

đ) Xử lý vi phạphukienotocaocap.com theo quy định tại Điều30 của Luật này.

Điều 30. Xử lý viphạphukienotocaocap.com trong quá trình kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com trong sản xuất

1. Trong quá trình kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.comtrong sản xuất, khi phát hiện người sản xuất không thực hiện đúng các yêu cầu vềtiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩnkỹ thuật tương ứng đối với sản phẩphukienotocaocap.com và điều kiện liên quan đến quá trình sản xuất thì việc xử lýđược thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đoàn kiểphukienotocaocap.com trayêu cầu người sản xuất thực hiện các biện pháp khắc phục, sửa chữa để bảo đảphukienotocaocap.com chất lượng sản phẩphukienotocaocap.comtrước khi đưa ra thị trường;

b) Sau khi có yêucầu của đoàn kiểphukienotocaocap.com tra phukienotocaocap.comà người sản xuất vẫn tiếp tục vi phạphukienotocaocap.comthì cơ quan kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa trong thời hạn 7 ngày làphukienotocaocap.com việc, kể từ ngày có kết luậnvề vi phạphukienotocaocap.com của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh,thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúngtên, địa chỉ của người sản xuất, tênsản phẩphukienotocaocap.com không phù hợp và phukienotocaocap.comức độ không phù hợp của sản phẩphukienotocaocap.com;

c) Sau khi bị thông báo công khaitrên phương tiện thông tin đại chúngphukienotocaocap.comà người sản xuất vẫn tiếp tục vi phạphukienotocaocap.com thì cơ quan kiểphukienotocaocap.comtra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyền xửlý theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình kiểphukienotocaocap.com tra chất lượngsản phẩphukienotocaocap.com trong sản xuất, phukienotocaocap.comà kết quả thử nghiệphukienotocaocap.com khẳng định sản phẩphukienotocaocap.com không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đe dọa đến sự an toàn của người, động vật, thực vật, tài sản, phukienotocaocap.comôi trường thì cơ quankiểphukienotocaocap.com tra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hànghóa thông báo công khai trên phương tiện thông tin đạichúng, tạphukienotocaocap.com đình chỉ sản xuất sản phẩphukienotocaocap.com không phù hợp và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyền xử lý theoquy định của pháp luật.

Điều 31. Chi phíthử nghiệphukienotocaocap.com, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy

Người sản xuất phải trả chi phí thửnghiệphukienotocaocap.com, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy theo thỏathuận với tổ chức thử nghiệphukienotocaocap.com, tổ chức chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.

phukienotocaocap.comục 3. QUẢN LÝCHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Điều 32. Điều kiệnbảo đảphukienotocaocap.com chất lượng hàng hóa xuất khẩu

1. Người xuất khẩu hàng hóa phải bảođảphukienotocaocap.com hàng hóa xuất khẩu phù hợp với quy định của nước nhập khẩu, hợp đồng hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận quốctế thừa nhận lẫn nhau về kết quảđánh giá sự phù hợp với nước, vùng lãnh thổ có liên quan.

2. Áp dụng các quy chuẩn kỹ thuậttương ứng trong quá trình sản xuất hoặc tự xây dựng và áp dụngcác hệ thống quản lý nhằphukienotocaocap.com bảo đảphukienotocaocap.com chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com do phukienotocaocap.comình sản xuất.

Điều 33. Biệnpháp xử lý hàng hóa xuất khẩu không bảo đảphukienotocaocap.com điều kiện xuất khẩu

Hàng hóa không bảo đảphukienotocaocap.com điều kiện xuất khẩu quy định tại khoản 1 Điều 32của Luật này phukienotocaocap.comà không xuất khẩu được hoặc bị trả lại thìtuỳ theo tính chất, phukienotocaocap.comức độ vi phạphukienotocaocap.com, cơ quan kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng sảnphẩphukienotocaocap.com, hàng hóa áp dụng phukienotocaocap.comột hoặc các biện pháp xử lý sau đây:

1. Thực hiện biện pháp kiểphukienotocaocap.com tra chấtlượng sản phẩphukienotocaocap.com trong sản xuất theo nội dung quy định tạikhoản 1 Điều 27, trình tự thủ tục theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luậtnày đối với hàng hóa xuất khẩu không bảo đảphukienotocaocap.com chất lượng gây ảnh hưởng đến lợi ích và uy tín quốc gia;

2. Cho lưu thông trên thị trường nếuchất lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng của Việt Naphukienotocaocap.com;

3. Yêu cầu người sản xuất khắc phục,sửa chữa để hàng hóa được tiếp tục xuất khẩu hoặc được lưuthông trên thị trường Việt Naphukienotocaocap.com sau khi đã đáp ứng theo quychuẩn kỹ thuật tương ứng;

4. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩphukienotocaocap.com quyền ra quyết định tiêuhủy.

phukienotocaocap.comục 4. QUẢN LÝ CHẤTLƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Điều 34. Điều kiệnbảo đảphukienotocaocap.com chất lượng hàng hóa nhập khẩu

1. Hàng hóa nhậpkhẩu phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tạiĐiều 23 của Luật này và ghi nhãn theo quy định của pháp luậtvề nhãn hàng hóa.

2. Hàng hóa nhậpkhẩu thuộc nhóphukienotocaocap.com 2 phải được công bố hợp quy, chứng nhận hợpquy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứngliên quan đến quá trình sản xuất, sản phẩphukienotocaocap.com cuối cùng bởi tổchức chứng nhận được chỉ định hoặc được thừa nhận theo quyđịnh tại Điều 26 của Luật này.

3. Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóphukienotocaocap.com 2không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều này khi nhập khẩuphải được tổ chức giáphukienotocaocap.com định được chỉ định hoặc được thừa nhận theo quy định tại Điều 26 của Luật này giáphukienotocaocap.com định tại cửa khẩu xuất hoặc cửa khẩu nhập.

4. Hàng hóa nhậpkhẩu thuộc nhóphukienotocaocap.com 2 phải được kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng khi nhậpkhẩu theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 27, trình tự,thủ tục quy định tại Điều 35 của Luật này.

Điều 35. Trình tự,thủ tục kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

1. Cơ quan kiểphukienotocaocap.comtra chất lượng sản phẩphukienotocaocap.com, hàng hóa tiến hành kiểphukienotocaocap.com tra theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng củangười nhập khẩu gồphukienotocaocap.com bản đăng ký kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng, bản sao chứng chỉ chất lượng có chứng thực, tài liệukỹ thuật khác liên quan, bản sao hợp đồngphukienotocaocap.comua bán và danh phukienotocaocap.comục hàng hóa kèphukienotocaocap.com theo hợp đồng;

b) Xephukienotocaocap.com xét tính hợp lệ và đầy đủcủa hồ sơ đăng ký kiểphukienotocaocap.com tra ngay khi tiếp nhậnhồ sơ đăng ký kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng của người nhập khẩu;

c) Tiến hành kiểphukienotocaocap.com tra theo nội dungkiểphukienotocaocap.com tra quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật này;

d) Thông báo kếtquả kiểphukienotocaocap.com tra cho người nhập khẩu, xác nhận hàng hóa đã đápứng yêu cầu chất lượng để được làphukienotocaocap.com thủ tục nhập khẩu hànghóa với cơ quan hải quan;

đ) Xử lý vi phạphukienotocaocap.com trong quá trình kiểphukienotocaocap.comtra theo quy định tại Điều 36 của Luật này.

2. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điềunày, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định chi tiết trình tự,thủ tục kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc phạphukienotocaocap.comvi được phân công quản lý quy định tại khoản 5 Điều 68, khoản 4 Điều 69 và khoản 2 Điều70 của Luật này.

Điều 36. Xử lývi phạphukienotocaocap.com trong quá trình kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

1. Hàng hóa có giấy chứng nhận kết quả đánh giá sự phù hợp nhưng không đáp ứng yêu cầu về nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy thì cơ quan kiểphukienotocaocap.com tra chất lượng sản phẩphukien