Tên các bộ phận của xe ô tô bằng tiếng anh về xe hơi, từ vựng tiếng anh về các bộ phận của ôtô

Bộ trường đoản cú vựng giờ Anh cơ bản về xe cộ hơiBumper /ˈbʌmpə/: bộ phận hãm xung

Bạn đang xem: Các bộ phận của xe ô tô bằng tiếng anh

Headlight /ˈhɛdlʌɪt/: đèn pha
Turn signal /təːn ˈsɪɡn(ə)l/: (đèn) báo rẽ
Parking light /ˈpɑːkɪŋ laɪt/: đèn phanh
Fender /ˈfɛndə/: dòng chắn bùn
Tire /tʌɪə/: lốp xe
Hubcap /ˈhʌbkap/: ốp vành
Hood /hʊd/: mui xe
Windshield /ˈwɪn(d)ʃiːld/: kính chắn gió
Wiper /ˈwʌɪpə/: thanh gạt nước
Side mirror /sʌɪd ˈmɪrə/: Gương chiếu hậu
Roof rack /ruːf rak/: giá bán nóc
Sunroof /ˈsʌnruːf/: hành lang cửa số nóc
Antenna /anˈtɛnə/: ăng ten
Rear window /rɪə ˈwɪndəʊ/: hành lang cửa số sau
Rear defroster /rɪə diːˈfrɒstə /: nút sấy kinh sau
Trunk /trʌŋk/: cốp xe
Tail light /teɪl lʌɪt/: đèn hậu
Brake light /breɪk lʌɪt/: đèn phanh
Backup light /ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xe
License plate /ˈlʌɪs(ə)ns pleɪt/: biển số xe
Exhaust pipe /ɪɡˈzɔːst pʌɪp/: ống xả
Muffler /ˈmʌflə/: cỗ tiêu âm
Transmission /transˈmɪʃ(ə)n/: vỏ hộp số
Gas tank /ɡas taŋk/: bình xăngjack /dʒæk/: dòng kích
Spare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe pháo dự phòng
Lug wrench /lʌɡ rɛn(t)ʃ/: giải pháp tháo lốp xe
Flare /flɛː/: đèn báo khói
Jumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi động
Spark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi tiến công lửa
Air filter /ɛːˈfɪltə/: màng thanh lọc khí
Engine /ˈɛndʒɪn/: động cơ
Fuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống phun xăng
Radiator /ˈreɪdɪeɪtə/: cỗ tản nhiệt
Radiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: đường nước tản nhiệt
Fan belt /fan bɛlt/: dây mang kéo quạt
Alternator /ˈɔːltəneɪtə/: vật dụng phát điện
Dipstick/ˈdɪpstɪk/: que thăm nhớt
Battery /ˈbat(ə)ri/: ắc quy
Air pump /ɛː pʌmp/: ống bơm hơi
Gas pump /ɡas pʌmp/: bơm xăng
Nozzle /ˈnɒz(ə)l/: vòi bơm xăng
Gas cap /ɡas kap/: nắp bình xăng
Gas /ɡas/: xăng
Oil /ɔɪl/: dầu
Coolant /ˈkuːl(ə)nt/: châm nước tiểu nhiệt
Air /ɛː/: khí
Air bag /ɛːbaɡ/: túi khí
Visor /ˈvʌɪzə/: tấm đậy nắng
Rearview mirror ˈmɪrə/: kính chiếu sau
Dashboard /ˈdaʃbɔːd/: bảng đồng hồ
Temperature Gauge /ˈtɛmp(ə)rətʃə ɡeɪdʒ/: Đồng hồ nước nhiệt độ
Gas gauge /ɡas ɡeɪdʒ/: xăng kếSpeedometer /spiːˈdɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ
Odometer /əʊˈdɒmɪtə/: đồng hồ đeo tay đo quãng con đường xe sẽ đi
Warning lights /ˈwɔːnɪŋ lʌɪtz/: đèn cảnh báo
Steering column/stɪəʳɪŋˈkɒləm/: trụ lái
Steering Wheel/stɪəʳɪŋ wiːl/: tay lái
Tape deck /teɪp dɛk/: thứ phát cát-sét
Cruise control /kruːz kənˈtrəʊl/: hệ thống điều khiển hành trình
Horn/hɔːn/: còi
Ignition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: phần tử khởi động
Vent/vent/: lỗ thông hơi
Navigation System /navɪˈɡeɪʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống điều hướng
Radio/ˈreɪdiəʊ/: đài
CD player /ˌsiːˈdiː ˈpleɪə/: máy phát nhạc
Heater /ˈhiːtə/: lắp thêm sưởi
Air conditioning /ɛː kənˈdɪʃ(ə)nə/: điều hòa
Defroster /diːˈfrɒstə/: khối hệ thống làm tung băng
Power outlet /ˈpaʊə ˈaʊtlɛt/: ổ cắn điện
Glove compartment/glʌv kəmˈpɑːtmənt/: ngăn chứa đồ nhỏ
Emergency Brake/ɪˈmɜːdʒəntsi breɪk/: phanh tay, phanh khẩn cấp
Brake:/breɪk/ phanh
Accelerator /əkˈsɛləreɪtə/– chân ga
Automatic transmission / ɔːtəˈmatɪk transˈmɪʃ(ə)n/: khối hệ thống sang số từ động
Gearshift/ˈgɪəʃɪft/: đề xuất sang số
Manual transmission /ˈmanjʊ(ə)l transˈmɪʃ(ə)n/: khối hệ thống sang số sàn
Stick shift/gɪəʳ ʃɪft/: cần số
Clutch/klʌtʃ/: côn
Door lock/dɔːʳ lɒk/: khóa cửa
Door handle/dɔːʳ ˈhændļ/: tay cầm cố mở cửa
Shoulder harness /ˈʃəʊldə ˈhɑːnəs/: dây an ninh sau lưng
Armrest/ˈɑːmrest/: mẫu tựa tay
Headrest/ˈhed.rest/: điểm dựa đầu
Seat /siːt/: địa điểm ngồi, ghế ngồi
Seat belt /siːt bɛlt/: dây an toàn
Grill /ɡrɪl/: ga lăng tản nhiệt
Shield /ʃiːld/: khiên xe
Front fender /frʌnt ˈfɛndə/: chắn bùn trước
Wheel /wiːl/: bánh xe
Door post /dɔː pəʊst/: trụ cửa
Outside mirror /aʊtˈsʌɪd ˈmɪrə/: gương chiếu hậu
Roof post /ruːf pəʊst/: trụ mui
Quarter window /ˈk(w)ɔːtə ˈwɪndəʊ/: cửa ngõ sổ một phần tư
Back fender /bak ˈfɛndə/: chắn bùn sau
Window frame /ˈwɪndəʊ freɪm/: khung cửa ngõ sổ
Windshield washer/ˈwɪndskriːnˈwɒʃə/: bắt buộc gạt nước
Distributor /dɪˈstrɪbjʊtə/: bộ chia điện
Dish brake /dɪʃ breɪk/: đĩa phanh
Indicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệu
Tachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ thao tác của rượu cồn cơ
Handbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tay
Indicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệu
Tachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ thao tác của hễ cơ
Handbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tay
Spare wheel /wiːl/: Lốp dự phòng
Body side moulding /ˈbɒdi sʌɪd ˈməʊldɪŋ/: con đường gờ bên cạnh hông xe
Line shaft /lʌɪn ʃɑːft/: trục chuyền động chính
Parking sensor /pɑːk ɪŋ ˈsɛnsə/: cảm biến trước sau
Power steering /ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ/: vô lăng trợ lực
Exhaust system /ɪɡˈzɔːst ˈsɪstəm/: hệ thống pô xe cộ hơi
Rear axle /rɪə ˈaks(ə)l/: cầu sau
Shock absorber /ʃɒk əbˈsɔːbə/: cỗ giảm xóc
Crankcase /ˈkraŋkkeɪs/: các-te rượu cồn cơ
Oil pan / ɔɪl pan/: các-te dầu
Master cylinder / ˈmɑːstə ˈsɪlɪndə/: xy lanh chính
Luggage rack /ˈlʌɡɪdʒ rak/: khung để hành lýBrake light / breɪk lʌɪt/: đèn phanh
Backup light / ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xe
Carburetor /kɑːbjʊˈrɛtə/: bộ chế hòa khí
Radiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz/: ống nước tiểu nhiệt
Tail gate /teɪl ɡeɪt/: cốp xe
Ignition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: sự tấn công lửa
Tire iron /tʌɪə ˈʌɪən/: buộc phải nạy vỏ xe
Wheel nuts /wiːl nʌtz/: đai ốc bánh xe
Suspension /səˈspɛnʃ(ə)n/: khối hệ thống treo
Screen wash reservoir ˈrɛzəvwɑːBodywork /ˈbɒdɪwəːk/: form xe
Cylinder head /ˈsɪlɪndə hɛd /: nắp máy
Coolant reservoir / ˈkuːl(ə)nt ˈrɛzəvwɑː/: bình chứa chất download lạnh
Brake fluid reservoir /breɪk ˈfluːɪd ˈrɛzəvwɑː/: bình dầu phanh xe

Xem thêm: Có Nên Mua Xe Ô Tô Nào Chạy Grab Car? Địa Chỉ Mua Ô Tô Cũ Uy Tín

Tire pressure /tʌɪə ˈprɛʃə/: áp suất lốp
Fuse box /fjuːz bɒks/: hộp cầu chì
Cam belt /kam bɛlt/: dây kéo
Turbocharger /ˈtəːbəʊtʃɑːdʒə/: cỗ tăng áp cồn cơ
Chassis /ˈʃasi/: sắc đẹp xi
Parking brake /pɑːk ɪŋ breɪk/: phanh đỗ xe

Bài viết từ bây giờ chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn tổng thích hợp từ vựng giờ Anh về các thành phần xe ô tô. Cùng note lại và khám phá ngay nhé!

Từ vựng tiếng Anh về bảng tinh chỉnh và điều khiển xe ô tô

*

Speedometer /spiːˈdɒmɪtə/: đồng hồ thời trang đo tốc độ
Odometer /əʊˈdɒmɪtə/: đồng hồ đo quãng con đường xe sẽ đi
Steering column /stɪəʳɪŋˈkɒləm/: trụ lái
Steering Wheel /stɪəʳɪŋ wiːl/: tay lái
Power steering /ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ/: tay lái trợ lực
Tape deck /teɪp dɛk/: thiết bị phát cát-sét
Cruise control /kruːz kənˈtrəʊl/: khối hệ thống điều khiển hành trình
Horn /hɔːn/: còi
Ignition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: thành phần khởi động
Vent /vent/: lỗ thông hơi
Navigation System /navɪˈɡeɪʃ(ə)n ˈsɪstəm/: khối hệ thống điều hướng
Radio /ˈreɪdiəʊ/: đài
CD player /ˌsiːˈdiː ˈpleɪə/: lắp thêm phát nhạc
Heater /ˈhiːtə/: thiết bị sưởi
Air conditioning /ɛː kənˈdɪʃ(ə)nə/: điều hòa
Shoulder harness /ˈʃəʊldə ˈhɑːnəs/: dây an toàn
Armrest /ˈɑːmrest/: loại tựa tay
Headrest /ˈhed.rest/: chỗ dựa đầu
Seat /siːt/: chỗ ngồi, ghế ngồi
Seat belt /siːt bɛlt/: dây an toàn
Power outlet /ˈpaʊə ˈaʊtlɛt/: ổ cắn điện
Glove compartment /glʌv kəmˈpɑːtmənt/: ngăn đựng đồ nhỏ
Emergency Brake /ɪˈmɜːdʒəntsi breɪk/: phanh khẩn cấp
Brake /breɪk/: phanh
Accelerator /əkˈsɛləreɪtə/: chân ga
Automatic transmission / ɔːtəˈmatɪk transˈmɪʃ(ə)n/: hộp số từ bỏ động
Gearshift /ˈgɪəʃɪft/: buộc phải sang số
Manual transmission /ˈmanjʊ(ə)l transˈmɪʃ(ə)n/: hộp số tay
Stick shift /gɪəʳ ʃɪft/: bắt buộc số
Clutch /klʌtʃ/: côn
Air bag /ɛːbaɡ/: túi khí
Dashboard /ˈdaʃbɔːd/: bảng đồng hồ
Temperature Gauge /ˈtɛmp(ə)rətʃə ɡeɪdʒ/: đồng hồ nhiệt độ
Handbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tay
Tachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đeo tay đo tốc độ
Dish brake /dɪʃ breɪk/: đĩa phanh
Gas gauge /ɡas ɡeɪdʒ/: nguyên nhiên liệu kế

Từ vựng giờ Anh về các bộ phận xe ô tô: Phần sản phẩm công nghệ móc

Bumper /ˈbʌmpə/: thành phần hãm xung
Muffler /ˈmʌflə/: cỗ tiêu âm
Transmission /transˈmɪʃ(ə)n/: hộp số
Jumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi động
Engine /ˈɛndʒɪn/: hễ cơ
Fuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống phun xăng
Fuel pipe /’fju:əl paip/: ống dẫn nhiên liệu
Radiator /ˈreɪdɪeɪtə/: cỗ tản nhiệt
Radiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: ống tản nhiệt
Alternator /ˈɔːltəneɪtə/: máy phát điện
Defroster /diːˈfrɒstə/: hệ thống làm rã băng
Shock absorber /ʃɒk əbˈsɔːbə/: cỗ giảm xóc
Crankcase /ˈkraŋkkeɪs/: các-te đụng cơ
Oil pan / ɔɪl pan/: các-te dầu
Master cylinder / ˈmɑːstə ˈsɪlɪndə/: xy lanh chính
Turbocharger /ˈtəːbəʊtʃɑːdʒə/: cỗ tăng áp đụng cơ
Battery /ˈbat(ə)ri/: ắc quy
Air pump /ɛː pʌmp/: ống bơm hơi
Chassis /ˈʃasi/: dung nhan xi
Tire pressure /tʌɪə ˈprɛʃə/: áp suất lốp
Coolant reservoir / ˈkuːl(ə)nt ˈrɛzəvwɑː/: bình đựng chất làm cho mát
Suspension /səˈspɛnʃ(ə)n/: khối hệ thống treo
Carburetor /kɑːbjʊˈrɛtə/: bộ độ hòa khí
Exhaust system /ɪɡˈzɔːst ˈsɪstəm/: hệ thống ống xả (pô xe)Parking sensor /pɑːk ɪŋ ˈsɛnsə/: bộ cảm biến tiến lùi
Spark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi tấn công lửa
Nozzle /ˈnɒz(ə)l/: vòi vĩnh bơm xăng
Radiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz/: ống nước tiểu nhiệt
Fuse box /fjuːz bɒks/: hộp cầu chì
Rear axle /rɪə ˈaks(ə)l/: cầu sau
Line shaft /lʌɪn ʃɑːft/: trục chuyền cồn chính
Distributor /dɪˈstrɪbjʊtə/: bộ chia điện

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về các phần tử xe ô tô: Đèn với gương

*

Headlight /ˈhɛdlʌɪt/: đèn pha
Turn signal /təːn ˈsɪɡn(ə)l/: đèn báo rẽ
Parking light /ˈpɑːkɪŋ laɪt/: đèn báo đỗ
Side mirror /sʌɪd ˈmɪrə/: gương chiếu hậu
Tail light /teɪl lʌɪt/: đèn hậu
Brake light /breɪk lʌɪt/: đèn phanh
Backup light /ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xe
Flare /flɛː/: đèn báo khói
Warning lights /ˈwɔːnɪŋ lʌɪtz/: đèn cảnh báo
Outside mirror /aʊtˈsʌɪd ˈmɪrə/: gương chiếu hậu
Indicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệu
Rearview mirror ˈmɪrə/: kính chiếu sau

Từ vựng tiếng Anh về các thành phần xe xe hơi khác

*

Fender /ˈfɛndə/: mẫu chắn bùn
Tire /tʌɪə/: lốp xe
Hubcap /ˈhʌbkap/: ốp vành
Hood /hʊd/: mui xe
Windshield /ˈwɪn(d)ʃiːld/: kính chắn gió
Wiper /ˈwʌɪpə/: thanh gạt nước
Roof rack /ruːf rak/: giá chỉ nóc
Sunroof /ˈsʌnruːf/: hành lang cửa số nóc
Antenna /anˈtɛnə/: ăng ten
Rear window /rɪə ˈwɪndəʊ/: hành lang cửa số sau
Rear defroster /rɪə diːˈfrɒstə /: bộ sấy kính sau
Trunk /trʌŋk/: cốp xe
License plate /ˈlʌɪs(ə)ns pleɪt/: biển cả số xe
Exhaust pipe /ɪɡˈzɔːst pʌɪp/: ống xả
Gas tank /ɡas taŋk/: bình xăng
Jack /dʒæk/: loại kích
Spare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe pháo dự phòng
Air filter /ɛːˈfɪltə/: màng thanh lọc khí
Fan belt /fan bɛlt/: dây đeo kéo quạt
Gas pump /ɡas pʌmp/: bơm xăng
Gas cap /ɡas kap/: nắp bình xăng
Coolant /ˈkuːl(ə)nt/: châm nước tiểu nhiệt
Air /ɛː/: khí
Dipstick /ˈdɪpstɪk/: que thăm nhớt
Visor /ˈvʌɪzə/: tấm bịt nắng
Door lock /dɔːʳ lɒk/: khóa cửa
Door handle /dɔːʳ ˈhændļ/: tay cầm mở cửa
Grill /ɡrɪl/: ga lăng tản nhiệt
Shield /ʃiːld/: khiên xe
Front fender /frʌnt ˈfɛndə/: chắn bùn trước
Wheel /wiːl/: bánh xe
Door post /dɔː pəʊst/: trụ cửa
Roof post /ruːf pəʊst/: trụ mui
Quarter window /ˈk(w)ɔːtə ˈwɪndəʊ/: cửa sổ góc phần tư
Back fender /bak ˈfɛndə/: chắn bùn sau
Window frame /ˈwɪndəʊ freɪm/: khung cửa sổ
Windshield washer /ˈwɪndskriːn ˈwɒʃə /: đề nghị gạt nước
Spare wheel /wiːl/: Lốp dự phòng
Luggage rack /ˈlʌɡɪdʒ rak/: khung để hành lýTail gate /teɪl ɡeɪt/: cốp xe
Ignition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: bộ phận đánh lửa
Tire iron /tʌɪə ˈʌɪən/: phải nạy vỏ xe
Wheel nuts /wiːl nʌtz/: đai ốc bánh xe
Bodywork /ˈbɒdɪwəːk/: khung xe
Cylinder head /ˈsɪlɪndə hɛd /: nắp máy
Brake fluid reservoir /breɪk ˈfluːɪd ˈrɛzəvwɑː/: bình chứa dầu phanh
Cam belt /kam bɛlt/: dây kéo

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, tệp tin LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *