Lốp Dự Phòng Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Bánh Xe Dự Phòng Trong Tiếng Anh

Bộ trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản về xe cộ hơiBumper /ˈbʌmpə/: phần tử hãm xung
Headlight /ˈhɛdlʌɪt/: đèn pha
Turn signal /təːn ˈsɪɡn(ə)l/: (đèn) báo rẽ
Parking light /ˈpɑːkɪŋ laɪt/: đèn phanh
Fender /ˈfɛndə/: dòng chắn bùn
Tire /tʌɪə/: lốp xe
Hubcap /ˈhʌbkap/: ốp vành
Hood /hʊd/: mui xe
Windshield /ˈwɪn(d)ʃiːld/: kính chắn gió
Wiper /ˈwʌɪpə/: thanh gạt nước
Side mirror /sʌɪd ˈmɪrə/: Gương chiếu hậu
Roof rack /ruːf rak/: giá bán nóc
Sunroof /ˈsʌnruːf/: cửa sổ nóc
Antenna /anˈtɛnə/: ăng ten
Rear window /rɪə ˈwɪndəʊ/: hành lang cửa số sau
Rear defroster /rɪə diːˈfrɒstə /: nút sấy kinh sau
Trunk /trʌŋk/: cốp xe
Tail light /teɪl lʌɪt/: đèn hậu
Brake light /breɪk lʌɪt/: đèn phanh
Backup light /ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xe
License plate /ˈlʌɪs(ə)ns pleɪt/: biển số xe
Exhaust pipe /ɪɡˈzɔːst pʌɪp/: ống xả
Muffler /ˈmʌflə/: bộ tiêu âm
Transmission /transˈmɪʃ(ə)n/: hộp số
Gas tank /ɡas taŋk/: bình xăngjack /dʒæk/: mẫu kích
Spare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe dự phòng
Lug wrench /lʌɡ rɛn(t)ʃ/: luật tháo lốp xe
Flare /flɛː/: đèn báo khói
Jumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi động
Spark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi đánh lửa
Air filter /ɛːˈfɪltə/: màng thanh lọc khí
Engine /ˈɛndʒɪn/: động cơ
Fuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: khối hệ thống phun xăng
Radiator /ˈreɪdɪeɪtə/: cỗ tản nhiệt
Radiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: đường nước tản nhiệt
Fan belt /fan bɛlt/: dây đeo kéo quạt
Alternator /ˈɔːltəneɪtə/: vật dụng phát điện
Dipstick/ˈdɪpstɪk/: que thăm nhớt
Battery /ˈbat(ə)ri/: ắc quy
Air pump /ɛː pʌmp/: ống bơm hơi
Gas pump /ɡas pʌmp/: bơm xăng
Nozzle /ˈnɒz(ə)l/: vòi bơm xăng
Gas cap /ɡas kap/: nắp bình xăng
Gas /ɡas/: xăng
Oil /ɔɪl/: dầu
Coolant /ˈkuːl(ə)nt/: châm nước tiểu nhiệt
Air /ɛː/: khí
Air bag /ɛːbaɡ/: túi khí
Visor /ˈvʌɪzə/: tấm che nắng
Rearview mirror ˈmɪrə/: kính chiếu sau
Dashboard /ˈdaʃbɔːd/: bảng đồng hồ
Temperature Gauge /ˈtɛmp(ə)rətʃə ɡeɪdʒ/: Đồng hồ nhiệt độ
Gas gauge /ɡas ɡeɪdʒ/: xăng kếSpeedometer /spiːˈdɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ
Odometer /əʊˈdɒmɪtə/: đồng hồ đeo tay đo quãng con đường xe đã đi
Warning lights /ˈwɔːnɪŋ lʌɪtz/: đèn cảnh báo
Steering column/stɪəʳɪŋˈkɒləm/: trụ lái
Steering Wheel/stɪəʳɪŋ wiːl/: tay lái
Tape deck /teɪp dɛk/: đồ vật phát cát-sét
Cruise control /kruːz kənˈtrəʊl/: hệ thống điều khiển hành trình
Horn/hɔːn/: còi
Ignition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: bộ phận khởi động
Vent/vent/: lỗ thông hơi
Navigation System /navɪˈɡeɪʃ(ə)n ˈsɪstəm/: khối hệ thống điều hướng
Radio/ˈreɪdiəʊ/: đài
CD player /ˌsiːˈdiː ˈpleɪə/: thứ phát nhạc
Heater /ˈhiːtə/: đồ vật sưởi
Air conditioning /ɛː kənˈdɪʃ(ə)nə/: điều hòa
Defroster /diːˈfrɒstə/: khối hệ thống làm tan băng
Power outlet /ˈpaʊə ˈaʊtlɛt/: ổ cắm điện
Glove compartment/glʌv kəmˈpɑːtmənt/: ngăn đựng đồ nhỏ
Emergency Brake/ɪˈmɜːdʒəntsi breɪk/: phanh tay, phanh khẩn cấp
Brake:/breɪk/ phanh
Accelerator /əkˈsɛləreɪtə/– chân ga
Automatic transmission / ɔːtəˈmatɪk transˈmɪʃ(ə)n/: hệ thống sang số từ động
Gearshift/ˈgɪəʃɪft/: phải sang số
Manual transmission /ˈmanjʊ(ə)l transˈmɪʃ(ə)n/: hệ thống sang số sàn
Stick shift/gɪəʳ ʃɪft/: buộc phải số
Clutch/klʌtʃ/: côn
Door lock/dɔːʳ lɒk/: khóa cửa
Door handle/dɔːʳ ˈhændļ/: tay ráng mở cửa
Shoulder harness /ˈʃəʊldə ˈhɑːnəs/: dây bình yên sau lưng
Armrest/ˈɑːmrest/: dòng tựa tay
Headrest/ˈhed.rest/: điểm dựa đầu
Seat /siːt/: vị trí ngồi, ghế ngồi
Seat belt /siːt bɛlt/: dây an toàn
Grill /ɡrɪl/: ga lăng tản nhiệt
Shield /ʃiːld/: khiên xe
Front fender /frʌnt ˈfɛndə/: chắn bùn trước
Wheel /wiːl/: bánh xe
Door post /dɔː pəʊst/: trụ cửa
Outside mirror /aʊtˈsʌɪd ˈmɪrə/: gương chiếu hậu
Roof post /ruːf pəʊst/: trụ mui
Quarter window /ˈk(w)ɔːtə ˈwɪndəʊ/: cửa ngõ sổ một trong những phần tư
Back fender /bak ˈfɛndə/: chắn bùn sau
Window frame /ˈwɪndəʊ freɪm/: khung cửa sổ
Windshield washer/ˈwɪndskriːnˈwɒʃə/: buộc phải gạt nước
Distributor /dɪˈstrɪbjʊtə/: bộ chia điện
Dish brake /dɪʃ breɪk/: đĩa phanh
Indicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệu
Tachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ thao tác làm việc của đụng cơ
Handbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tay
Indicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệu
Tachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đeo tay đo tốc độ thao tác của động cơ
Handbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tay
Spare wheel /wiːl/: Lốp dự phòng
Body side moulding /ˈbɒdi sʌɪd ˈməʊldɪŋ/: con đường gờ bên cạnh hông xe
Line shaft /lʌɪn ʃɑːft/: trục chuyền rượu cồn chính
Parking sensor /pɑːk ɪŋ ˈsɛnsə/: cảm biến trước sau
Power steering /ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ/: vô lăng trợ lực
Exhaust system /ɪɡˈzɔːst ˈsɪstəm/: hệ thống pô xe pháo hơi
Rear axle /rɪə ˈaks(ə)l/: cầu sau
Shock absorber /ʃɒk əbˈsɔːbə/: cỗ giảm xóc
Crankcase /ˈkraŋkkeɪs/: các-te đụng cơ
Oil pan / ɔɪl pan/: các-te dầu
Master cylinder / ˈmɑːstə ˈsɪlɪndə/: xy lanh chính
Luggage rack /ˈlʌɡɪdʒ rak/: khung nhằm hành lýBrake light / breɪk lʌɪt/: đèn phanh
Backup light / ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xe
Carburetor /kɑːbjʊˈrɛtə/: bộ độ hòa khí
Radiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz/: ống nước đái nhiệt
Tail gate /teɪl ɡeɪt/: cốp xe
Ignition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: sự tiến công lửa
Tire iron /tʌɪə ˈʌɪən/: cần nạy vỏ xe
Wheel nuts /wiːl nʌtz/: đai ốc bánh xe
Suspension /səˈspɛnʃ(ə)n/: khối hệ thống treo
Screen wash reservoir ˈrɛzəvwɑːBodywork /ˈbɒdɪwəːk/: khung xe
Cylinder head /ˈsɪlɪndə hɛd /: nắp máy
Coolant reservoir / ˈkuːl(ə)nt ˈrɛzəvwɑː/: bình cất chất thiết lập lạnh
Brake fluid reservoir /breɪk ˈfluːɪd ˈrɛzəvwɑː/: bình dầu phanh xe
Tire pressure /tʌɪə ˈprɛʃə/: áp suất lốp
Fuse box /fjuːz bɒks/: hộp mong chì
Cam belt /kam bɛlt/: dây kéo
Turbocharger /ˈtəːbəʊtʃɑːdʒə/: cỗ tăng áp cồn cơ
Chassis /ˈʃasi/: dung nhan xi
Parking brake /pɑːk ɪŋ breɪk/: phanh đỗ xe

Lốp xe dự phòng là một lốp dự trữ có thiết kế để được áp dụng trong ngôi trường hợp có sự vắt với một hoặc nhiều lốp chủ yếu trên xe, hay được lưu lại trong khoang tư trang hoặc một vị trí thích hợp trên xe pháo ô tô, và được dự trữ để sử dụng khi lốp chính chạm mặt phải sự ráng như bị thủng, bị phồng tốt hỏng.

Bạn đang xem: Lốp dự phòng tiếng anh là gì


Cùng DOL tò mò các từ ngay gần nghĩa cùng với spare nhé!

Extra (adj.): Thêm, phụ, ngoại trừ ra.

Ví dụ: Tôi mang theo một cái ô mặc dù phụ khi đi du lịch. (I bring an extra umbrella when traveling.)

Unused (adj.): ko sử dụng, không sử dụng đến.

Xem thêm: Báo giá phụ kiện giàn giáo nêm, bảng giá giàn giáo xây dựng mới nhất

Ví dụ: Cô ấy có một căn phòng không sử dụng trong nhà. (She has an unused room in the house.)

Additional (adj.): Thêm vào, bổ sung.

Ví dụ: cửa hàng chúng tôi cần thêm một vài nguyên liệu bổ sung cho món ăn. (We need additional ingredients for the dish.)

Free (adj.): Miễn phí, xung quanh phí.

Ví dụ: chúng ta cũng có thể nhận được một cái vé miễn phí nếu bạn may mắn. (You can get a không tính phí ticket if you're lucky.)

Surplus (adj.): Dư thừa, thặng dư.

Ví dụ: cửa hàng chúng tôi có một số lượng sản phẩm dư quá sau khi dứt dự án. (We have a surplus of goods after completing the project.)


Danh sách từ new nhất:


Xem đưa ra tiết


Kết quả khác


lốp xe

dự phòng

xe du lịch

lớp

lớp tôi


Đăng ký kết test nguồn vào IELTS miễn chi phí và nhận tứ vấn


Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin cùng với DOL qua fanpage chính


Gọi năng lượng điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hỗ trợ tư vấn miễn phí: 1800 96 96 39


DOL gồm 15+ cơ thường trực TP.HCM, tp hà nội và Đà Nẵng

Click nhằm xem add chi tiết


*

*

Một thành phầm thuộc học viện chuyên nghành Tiếng Anh bốn Duy DOL English (IELTS Đình Lực) - www.phukienotocaocap.com.vn

Trụ sở: Hẻm 458/14, con đường 3/2, P12, Q10, TP.HCM

Hotline: 1800 96 96 39

Inbox: m.me/phukienotocaocap.com.ieltsdinhluc


Theo dõi DOL tại


VỀ DOL ENGLISH - IELTS ĐÌNH LỰC
Linearthinking
Nền tảng công nghệ
Đội ngũ giáo viên
Thành tích học tập viên
Khóa học tập tại DOL tạo CV với tìm vấn đề miễn phí
DOL ECOSYSTEM
DOL Grammar
DOL từ Học
Kiến thức IELTS tổng hợp
DOL super
LMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *